ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-206/22.05.2017 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин с полезна площ от 93.00 (деветдесет и три) кв. м., актуван с АОС № 8 от 02.04.1997 г., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за  срок от 5 (пет) години.

           Търгът ще се проведе на 22.06.2017 г. от 11.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 04.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.„Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 558.00 (петстотин петдесет и осем) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване  40.00 (четиридесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 55.00 (петдесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 21.06.2017 г., а при повторен търг до 03.07.2017 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 21.06.2017 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 03.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.18 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 684.40 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1155/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 155, том  II, вх. Рег. № 409, партида 3596 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.17 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 839.60 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1154/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 154, том  II, вх. Рег. № 408, партида 3595 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.16 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 1420.41 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1153/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 153, том  II, вх. Рег. № 407, партида 3594 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, обявен със Заповед №РД-15-137/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 14:30 часа на същия ден.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                                                           /РОСИЦА ХРИСТОВА/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“, обявен със Заповед №РД-15-136/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 15:00 часа на същия ден.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                                                           /РОСИЦА ХРИСТОВА/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, обявен за 11.05.2017г. от 10.00ч. със заповед РД-137/04.04.2017г.. на Кмета на Община Етрополе, съобщавам за настъпили промени в обстоятелствата, както следва:                        

Отлагам конкурса , поради отсъствието на член от конкурсната комисия , който е в отпуск за временна неработоспособност. Конкурсът ще се проведе на нова дата, която ще бъде обявена на сайта на Община Етрополе

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант - одитор“

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант - одитор“, обявен за 11.05.2017г. от 11.00ч. със заповед РД-136/04.04.2017г.. на Кмета на Община Етрополе, съобщавам за настъпили промени в обстоятелствата, както следва:                        

Отлагам конкурса , поради отсъствието на член от конкурсната комисия , който е в отпуск за временна неработоспособност. Конкурсът ще се проведе на нова дата, която ще бъде обявена на сайта на Община Етрополе.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

и заповед № РД-15-160/24.04.2017 г. на Кмета на Община Етрополе.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на незастроен УПИ VIII –1548, кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 805 кв.м.

            Търгът ще се проведе от 9.30 часа на 18.05.2017 г., с повторен търг на 30.05.2017 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен 641.60 с площ от 2545.61 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”.   

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

Страница 1 от 11