Решения 2013

РЕШЕНИЕ № 1/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/    На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 2/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 3 /29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.18 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета   в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съветРЕШЕНИЕ № 4/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, т.4.2 от Договор №BG161PO001/4.1-05/2011/003 от 22.12.2011г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”(2007-2013), Община Етрополе трябва да осигури издаването на Запис на заповед, която да гарантира авансово плащане в размер на 1 486 167,78 лв. (Един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди сто шестдесет и седем 0,78) лева, представляващи до 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95,1747075215% от общите допустими разходи по проекта, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 5 /29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т.4.2 от Договор DIR – 51011116-C031/08.08.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП”Околна среда 2007 – 2013 г.”, Община Етрополе трябва да осигури издаването на Запис на заповед, която да гарантира авансово плащане в размер на 4 303 259,02 лв.(Четири милиона триста и три хиляди двеста петдесет и девет 0,2) лева, представляващи 20% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” към бенефициента, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 6 /29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 от същата Наредба, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 7/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 8/29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и на основание чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 9/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл. 124, ал.1, чл. 125, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, във вр. с § 123, ал. 1 от ЗИДЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 10/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 11 на Общинския съвет - Етрополе “За реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Етрополе”, във вр. с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 11/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл.21, ал.1, т.11, във връзка с чл.20 от ЗМСМА и чл.8 от ЗОС, Общинският съвет
 


РЕШЕНИЕ № 12/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет
 


РЕШЕНИЕ № 13/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1 На основание чл. 21 (1), т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 14/ 29.01.2013 г. /Протокол № 1/ На основание чл. 21 (1), т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 15 /26.02.2013 г. /Протокол № 2/ На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 9 от Наредба № 24от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 


 

 РЕШЕНИЕ № 16 /22.03.2013 г. /Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 17 /22.03.2013 г./Протокол № 3/  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 18  /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 19 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.25,ал.1 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 20 /22.03.2013 г./Протокол № 3/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 12 от Закона за Общинските бюджети, чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г., ПМС №1 от 09.01.2013 г. и чл.25 от Наредба № 12 на Общински съвет за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и писмо №ФО-1 от 21.01.2013 г., Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 21 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 22 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 23 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Заповед № РД-09-116/21.02.2011 година на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 24 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37п, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе, Общинският съвет 


 РЕШЕНИЕ № 25 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37п, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе, Общинският съвет 


 РЕШЕНИЕ № 26 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 27/22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 28 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 29 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.12, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 30 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 102, ал. 5 от Закона за лечебните заведения, чл. 13, ал. 1 и чл. 21, ал. 4 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с указанията на Министъра на здравеопазването с писмо изх. № 74-03-381/08.05.2012 г., Общинският съвет

 


 

 РЕШЕНИЕ № 31 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във вр. чл.193, ал.6 от ЗУТ и чл. 295, ал.7 от ЗЕС, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 32 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и на основание чл. 124а, ал.1 и 5 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ,   Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 33 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 23/322/00211 от 08.10.2010 г. по мярка 322 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Етрополе”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 34 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 35 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет

 


РЕШЕНИЕ № 36 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” DIR-51011116-C031 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”,проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Етрополе”, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 37 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” DIR-51011116-C031 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”,проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 38 /22.03.2013 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 39/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 40/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма и във връзка с приетия отчет на Програмата за развитие на туризма в община Етрополе през 2009-2012 година от Консултативен съвет по туризъм на 20.11.2012 г., Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 41/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма и във връзка с приетата Програмата за развитие на туризма в община Етрополе през 2013-2016 година от Консултативен съвет по туризъм на 25.03.2013 г., Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 42/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основаниечл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1., т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 43/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основаниечл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1., т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 44/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основаниечл.21, ал.1, т. 8, 9 и 23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и 5 и чл.221, т.7 и 10 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 45/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4 т.1, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 46/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4 т.1, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 47/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4 т.1, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 48/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с предстоящите великденски празници, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 49/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 50/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 51/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост и във връзка с писмо вх. № РД-04-14-12/02.04.2013 г. на Министерство на правосъдието, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 52/23.04.2013 г./Протокол № 4/ Наоснование чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 53/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 54/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 55/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 56/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 57/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 37п, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 58/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 70, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 59/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 60/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 61/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 62/23.04.2013 г./Протокол № 4/Наоснование чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 16 от Наредба № 5 на ОбС – Етрополе с цел създаване условия за работа на Консултативния съвет, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 63/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 64/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 65/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 66/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 67/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 68/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 192, ал.3 от ЗУТ във връзка с процедиране на план за застрояване, Общинският съвет  


 РЕШЕНИЕ № 69/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал.1, т.11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 40 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет 


 РЕШЕНИЕ № 70/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 от ЗУТ и §124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, решение № 6/20.09.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Етрополе и решение № К-13/12.12.2012 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, Общинският съвет  


 РЕШЕНИЕ № 71/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет  


 РЕШЕНИЕ № 72/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 73/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет 


 РЕШЕНИЕ № 74/23.04.2013 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 75/23.04.2013 г./Протокол № 4/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 76/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.4 т.1, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 77/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 78/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 79/28.05.2013 г./Протокол № 5/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 80\28.05.2013 г.\Протокол № 5\ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 81\28.05.2013 г.\Протокол № 5\ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 82\28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 83/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 70, ал. 3, т. 2 и чл. 76 от Наредба № 5 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 84/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37п, ал. 1 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и раздел ІХ. „Договори за наем на мерите и пасищата” от Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 85/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1, чл. 60 от ЗУТ и § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, решение № 6/21.11.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Етрополе и решение № К-3/28.03.2013 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общинския съвет

 


РЕШЕНИЕ № 86/28.05.2013 г./Протокол № 5/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 87/28.05.2013 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с предстоящият празник на детето първи юни, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 88/17.06.2013 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 89/17.06.2013 г./Протокол № 6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 90/17.06.2013 г./Протокол № 6/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка поощрение и стимулиране на учениците да продължат своето образование, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 91/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 92/24.06.2013 г./Протокол № 7/ На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 93/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 94/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 95/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1, чл. 12, ал. 3 от Закона заобщинската собственост, чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи и чл. 16от Наредба № 5 от 23.02.2005 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 96/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 97/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 98/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 99/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 100/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 101/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 102/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 и ал.1 и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинския съвет

 


РЕШЕНИЕ № 103/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 104/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 120, ал. 4 от Наредба № 5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 105/24.06.2013 г./Протокол № 7/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и ч. 11, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет                                      

 


 РЕШЕНИЕ № 106/24.06.2013 г./Протокол № 7/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 107/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетата на 12.06.2013 г. в Министерски съвет Национална програма за закрила на детето през 2013 г., Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 108/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и приетата с Решение № 165 на Министерски съвет от 8 март 2013 г. Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г., Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 109/30.07.2013 г./Протокол № 8/ На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.5 и чл.18 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 110/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с подобряване и повишаване качеството на административното обслужването на жителите на село Брусен и село Оселна, с цел улесняване и осигуряване по-лесен достъп на предоставянето на административните услуги, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 111/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор между Община Етрополе и Държавен фонд „Земеделие” № 23/322/00211 от 08.10.2010 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 322”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР) и договор между Община Етрополе и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ ПРОЕКТ” № ОбП – 02/29.04.2011 г., на основание чл.34, т.9 от Закона за общинските бюджети, ПМС № 59/11.03.2011г. на МС и чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 112/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 113/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на Община Етрополе, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 114/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 115/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 116/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 117/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 118/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 119/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 27, ал.2, т.3, буква „в” от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и на основание чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 120/30.07.2013 г./Протокол № 8/ На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 121/30.07.2013 г./Протокол № 8/ На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, ал.2 и чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 122/30.07.2013 г./Протокол № 8/   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 123/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 124/30.07.2013 г./Протокол № 8/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 125/30.07.2013 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 126/13.09.2013 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 127/13.09.2013 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 128/13.09.2013 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 129/13.09.2013 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 130/17.09.2013 г./Протокол № 10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 131/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка със започване на новата учебна 2013/2014 година и утвърждаване на Списък – Образец № 1, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 132/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 

 


 РЕШЕНИЕ № 133/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 134/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 135/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 136/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, по реда на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал.10 и чл. 36, ал.1, т. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 

 


 РЕШЕНИЕ № 137/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, по реда на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 36, ал.1, т. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 138/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 139/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 140/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 19 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 141/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 142/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от ЗОС, във вр. чл.193, ал. 6 от ЗУТ и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 143/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 и чл. 79 от Наредба № 6/05.02.2004 год. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно стопанските райони в Република България във връзка чл. 13 ал. 1 и §38 ПЗР от Закона за горите и §9 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 144/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 145/24.09.2013 г./Протокол № 11/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


 РЕШЕНИЕ № 146/24.09.2013 г./Протокол № 11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 147/07.11.2013 г./Протокол № 12/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 148/07.11.2013 г./Протокол № 12/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 149/07.11.2013 г./Протокол № 12/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 150/07.11.2013 г./Протокол № 12/ На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 3 /Протокол № 8/28.08.2013г. на Общинския експертен съвет и Решение № К33-18/03.10.2013г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 151/07.11.2013 г./Протокол № 12/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, т.2 от Закона за общинските бюджети, чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 152/29.11.2013 г./Протокол № 13/ На основание на чл.21, ал.1, т.15; чл.27, ал.2 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.2, т.3 и ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 153/29.11.2013 г./Протокол № 13/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36б от ППЗСП, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 154/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание на чл. 21, ал.1, т.7, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с измененията и допълненията в ЗМДТ, публикувани в ДВ, бр. 30 от 2013 г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 155/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 156/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.25, ал.1 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета   в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 157/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.18 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета   в община Етрополе на ОбС – Етрополе, Общинският съвет прие


 РЕШЕНИЕ № 158/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62 и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 159/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет


  

РЕШЕНИЕ № 160/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал. 1, т. 1и ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011-2015г.) и Годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2014г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 161/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 3 и чл. 36в, ал. 1, т. 1и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011-2015г.) и годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2014г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 162/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 10 и чл. 36в, ал. 1, т. 1и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Етрополе (2011-2015г.) и Годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2014г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 163/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 от Правилника заустройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите иинтеграционните въпроси към Министерски съвети в изпълнение на раздел ІІІ от плана за действие на община Етрополе за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2014 година,Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 164/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 165/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 от същата Наредба, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 166/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 167/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.55, ал.1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с § 19 от ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 168/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 169/17.12.2013 г.//Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 170/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 171/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 172/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 173/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 174/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 175/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 176/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 177/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 178/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 179/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 180/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 181/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 182/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 183/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 184/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал. 1, т.11, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 185/17.12.2013 г./Протокол № 14/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 186/17.12.2013 г./Протокол № 14/ На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ 23/321/01581от 12.12.2013г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”, включващ обектите: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Лопян, община Етрополе-главни клонове” и „Рехабилитация на общински пътища SFO2263 /ІІ-37, Джурово – Етрополе/ Малки Искър – Брусен – Черни дол и SFO3265 /ІІІ-3701, Етрополе – Ямна/ - Лопян ”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общинският съвет