Подкатегории

 • Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинските обекти на бюджетна издръжка на територията на Община Етрополе

  ПРОЦЕДУРА

  ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

  ПРЕДМЕТ: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на общинските обекти на бюджетна издръжка на територията на Община Етрополе“

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно гориво за отопление, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.07.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен от Министерски съвет, поради което възложителят ще се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, тъй като ще сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

  Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229