ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕТРОПОЛЕ

 


 

 

 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Мандат 12.11.2015 – 2019 г.

 

 

Състав на постоянните комисии на Общинския съвет

/Решение № 6 от 17.11.2015 г., протокол № 2, изменено с Решение № 12 от 01.12.2015 г., протокол № 3 и Решение № 61 от 25.02.2016 г., протокол № 6/

1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси:

         Председател: Володя Василев Вълов

       и членове: 1. Николай Тодоров Николов

                        2. Янка Иванова Цветкова

                        3. Лъчезар Христов Лазаров

                        4. Цветолюб Веселинов Пенчев

         2. Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми:

         Председател: Николай Тодоров Николов

           и членове: 1. Васил Стоев Василев

                           2. Петко Петков Петков

                           3. Георги Борисов Георгиев

                           4. Владимир Петров Александров

         3. Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите:

         Председател: Янка Иванова Цветкова

           и членове: 1.Васил Стоев Василев

                           2. Мария Стоянова Драганска

                           3. Георги Борисов Георгиев

                           4. Васил Георгиев Василев

         4. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи:

         Председател: Димитър Сотиров Хаджиев

           и членове: 1. Ралица Цанкова Ботева

                           2. Мария Стоянова Драганска

                           3. Васил Иванов Василев

                           4. Боряна Ценова Керемидска

         5. Просвета, култура, вероизповедания:

         Председател: Мария Стоянова Драганска

           и членове: 1. Ралица Цанкова Ботева

                           2. Венета Радославова Гергова

                           3. Владимир Петров Александров

                           4. Лъчезар Христов Лазаров

         6. Административно управление и обслужване на населението:

         Председател: Петко Петков Петков

           и членове: 1. Янка Иванова Цветкова

                           2. Володя Василев Вълов

                           3. Боряна Ценова Керемидска

                           4. Цветолюб Веселинов Пенчев