ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

  • Печат

img opak


 

„Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”

Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики” на стойност 74 666 лв., на 27.02.2014 г. на сайта на община Етрополе и на сайта на Агенция за обществени поръчки (АОП) са качени Публични покани по проекта за:

-        „Избор за изпълнител за извършване на предпланови дейности и разработване на Общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014-2020г.”

-        „Избор на изпълнител за провеждане на обучения за развиване на умения за стратегическо планиране, в т.ч. събиране на данни и анализи за работа със създадените в рамките на проекта по дейност 6 и дейност 7”.

-        „Избор на изпълнител за изготвяне на Методика за управление, контрол и оценка на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Етрополе и Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе (Дейност 6 и дейност 7)”.

-        „Избор на изпълнител за извършване на действия по консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари и инициативи за комуникиране на политики в община Етрополе (дейност 4 и дейност 5)”.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Изготвяне на Общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014-2020
  • Придобити практически умения за работа със създадените в рамките на проекта системи за управление и контрол на плановия процес.
  • Повишена гражданска активност в процеса на формиране и изпълнение на политики.
  • Подобрен диалог, взаимна чуваемост и обменени становища между представителите на целевата група по въпроси свързани с доброто управление при формиране и изпълнение на политики.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.”