Устойчиво развитие на община Етрополе

 • Печат

img opak


 

„Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”

На 01.11.2013г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики” на стойност 74 666 лв. Продължителността на проекта е 9 месеца, а крайният срок за изпълнение е до 01.08.2014 г.

Общата цел е чрез реализирането на проекта да бъдат създадени условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Етрополе в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

Основни дейности по проекта:

 • Консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари. - Чрез изпълнението на тази дейност се създават условия за дебат и защита на обществените интереси при формирането и провеждането на местни политики, както и за установяване на практики на добро управление на местно ниво и регламентирането на гражданското участие и контрол по отношение на тези политики
 • Инициативи за комуникиране на политики в община Етрополе - Провеждане на разяснителни кампании сред обществеността за процеса на формиране на местната политика.
 • Изготвяне на Методика за управление, контрол и оценка на плановия процес и реализацията на плановите документи и Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе, с което ще се осигури работещ механизъм, регламентиращ процесът на стратегическо планиране в Общината и ще допринесе за повишаване качеството на плановите разработки.
  • Изготвяне на Общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014-2020
  • Придобити практически умения за работа със създадените в рамките на проекта системи за управление и контрол на плановия процес.
  • Повишена гражданска активност в процеса на формиране и изпълнение на политики.
  • Подобрен диалог, взаимна чуваемост и обменени становища между представителите на целевата група по въпроси свързани с доброто управление при формиране и изпълнение на политики.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.”