П О К А Н А

  • Печат

OPAK LOGO


 

П О К А Н А

за участие в кръгла маса на тема „Модели за гражданско участие в процеса по формулиране и изпълнение на политики “

Уважаеми дами и господа,

Община Етрополе уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира кръгла маса на тема „Модели за гражданско участие в процеса по формулиране и изпълнение на политики “

 

Кръглaтa маса ще се проведе на 02.06.2014г. от 17:30 ч.в Мултифункционалната зала в гр.Етрополе. Кръглата маса се осъществява рамките на проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, в изпълнение на Договор № 13-13-152/01.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Водещ принцип при разработването и прилагането на качествени, съгласувани и ефективни политики е оказването на ефективен граждански контрол върху процеса по формулиране на политики партньорството при изпълнението с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация - Етрополе отправя покана за участие в дискусията и разчита на Вашето активно участие.