СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 2014-2020 ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

img opak


 

IMG 5843
На 14 май 2014 година в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871” - Етрополе се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Етрополе в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

Основните дейности и очаквани резултати по проекта са:

ü      Изготвен стратегически анализ, формулирана визия, приоритети и специфични цели за развитие на община Етрополе в периода 2014 -2020 г.

ü      Изготвен проект на общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014 - 2020 г.

ü      Проведени 2 тридневни обучения в 2 тематични области с над 80 участници.

ü      Повишени компетенции в областта на стратегическото планиране и изготвянето на програмни документи сред представителите на целевата група.

ü      Придобити практически умения за работа със създадените в рамките на проекта системи за управление и контрол на плановия процес и за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе.

ü      Проведени 2 обществени обсъждания, 2 дискусии със заинтересованите страни, 2 кръгли маси, 2 семинара, 4 работни срещи с фокус групи, 2 анкети, 2 работни заседания с граждански панели за консултиране на политики с над 600 участници.

ü      Повишена гражданска активност и информираност в процеса на формиране и изпълнение на политики.

ü      Създадена секция към интернет портала на община Етрополе с публикувани планови дейности и изготвени документи.

ü      Разпространени информационни материали сред населението и заинтересованите лица за популяризиране на планираната политика.

ü      Изготвен аналитичен доклад с данни за състоянието на плановия процес в общината.

ü      Разработена Методика за управление, контрол и оценка на плановия процес и реализацията на плановите документи и Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в община Етрополе.

Проектът е на стойност 74 666,42 лв. със срок на изпълнение – 9 месеца.

Това е проект с изключително значение за община Етрополе, тъй като Общинския план за развитие дава основните направления за развитие на общината и заложените приоритети ще бъдат необходимо условие за кандидатстване за европейско финансиране. С изработването и приемането на Общински план за развитие на община Етрополе за периода 2014-2020 година Общината, училищата, детските градини ще могат да кандидатстват по много проекти в новия програмен период. Това ще бъде едно продължение на досегашните ни усилия за развитие на общината, като ще подобри облика на града и самочувствието на всички етрополци., заяви заместник-кмета на община Етрополе Венета Гергова по време на пресконферецията.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се финансира от Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България.


 

{jcomments on}