П О К А Н А

  • Печат

img opak


 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

П О К А Н А

за участие в Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 09.05.2014 г. (петък) от 14,00 часа в Многофункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871” - Етрополе ще се проведе Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Етрополе за периода 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС).

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Етрополе за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Етрополе, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областна стратегия за развитие на София област за периода до 2020 г., от друга страна.

Общинският план за развитие на Община Етрополе включва територията на цялата Община и дейностите/проектите, които ще се реализират през плановия период, както от Община Етрополе, така и от социално-икономическите партньори.

За да бъде финансирана дадена дейност/проект със средства от Оперативните програми и/или други финансови инструменти, задължително условие е, същата/същият да е част от плана. В ОПР ще бъдат включени проекти/дейности, които се предвижда да бъдат финансирани от Оперативните програми 2014-2020 г., Международни и европейски финансови инструменти; Публично-частни партньорства; Държавния бюджет; Бюджета на Община Етрополе, т.е. от всички източници на финансиране, определени в чл. 26 на ЗРР.

В тази връзка, Общинска администрация - Етрополе отправя към всички заинтересовани страни (граждани, организации, институции) покана за участие в информационна среща, на която ще бъдат дискутирани приоритетите за развитие на общината и ще бъдат генерирани проектни идеи за интервенция в посочените приоритети за следващия планов период.

Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 


 

 

Проект „Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики”, в изпълнение на Договор № 13-13-152/01.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд