СОУ Христо Ясенов

logYAS   

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО ЯСЕНОВ”

ГРАД ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

гр. Етрополе – 2180, бул. „Руски” № 69, тел./факс 0720/6 21 35, 6 23 28,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">hr_yassenov@abv.bg,

www.hristo-yassenov.com

СветлаВълова - Директор

тел:0720 / 621 35

GSM:0879004613

 

 


ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И ТРАДИЦИИ

 С указ 64 от 15.12.1944 г. на президиума на Народното събрание в гр. Етрополе се открива пълна смесена гимназия. Учебните  занятия започват на 29.01.1945 г. в сградата на днешното ОУ '' Христо Ботев''. На 18.02.1945 г. е проведено първото утро, посветено на Апостола на свободата – Васил Левски. На тържеството е решено гимназията да носи името на Христо Ясенов, поета съгражданин, загинал мъченически през 1925 г.

Етрополската общественост полага големи грижи за новооткритата гимназия. Макар и скромни, осигурени са необходимите условия за провеждане на учебни занятия: сграда, материална издръжка, обзавеждане, учебни пособия и помагала.

Педагогическият колектив се състои предимно от млади учители, които правят първите си стъпки в професията. Липсата на богат опит компенсират с кураж, енергия и ентусиазъм, с които завладяват и учениците.

От следващата учебна година учебният процес навлиза в своето нормално русло. Един от новоназначените учители е Манол Манолов по пеене, създал по-късно химна ''Ясеновци''. Под неговото ръководство е сформиран и ученически хор.

На 1 май 1945 г. директорът на гимназията тържествено връчва училищното знаме на първия знаменосец – Александър Герчев. На 29 юни същата година е първият акт за раздаване на зрелостни свидетелства. На 29 януари 1948 г. с тържествено Ясеновско утро за първи път е честван патронният празник на гимназията.

В годините до днес СОУ „Христо Ясенов” търпи различни промени – и по отношение на статута (Климатична гимназия, Девическа гимназия, Смесено училище, отделят се ОУ „Христо Ботев” и НУ „Кирил и Методий”,което по-късно отново се присъединява), и по отношение на материално-техническата база (преместване в нова, по-просторна сграда, откриване на общежитие и спортен комплекс с физкултурен салон и два закрити плувни басейна), както и по отношение на учебните програми и планове (експериментално обучение по системата на ПГО с усилено изучаване на западен език и компютърно обучение и завършващ цикъл – двегодишен колеж, съвместен проект с ''Уиздън Колидж'' – Лондон; разкриване на паралелка със засилено обучение по икономически дисциплини и паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство; по-късно се създава профилирана паралелка след VII клас с интензивно изучаване на английски език, която се оказва едно успешно начало, защото и днес тези паралелки, включително и в начален етап, се радват на засилен интерес от страна на ученици и родители – своя принос за подобряване на чуждоезиковото обучение и културния обмен дават и доброволци от Корпуса на мира в България, с които училището си сътрудничи от 1998 г.)

 

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

 Picture-11.03.2013 210
Днес в обновената просторна и модерна сграда на училището се обучават 845 ученици от I до XII клас, разделени в 37
паралелки и 16 полуинтернатни групи, 4 групи в общежитие и 1 логопедична група. Учениците от начален етап разполагат с уютни класни стаи и са включени в програма за целодневно обучение. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап учат на кабинетна система. Осигурена е възможност за присъствена форма на обучение и на деца със СОП. Образователно-възпитателният процес се осъществява от педагози с висше образование и висока квалификация, в това число педагогически съветник и ресурсен учител, ежегодно отличавани за завидни постижения в областта на образованието и науката, изкуствата и спорта на общинско, регионално и национално ниво, а някои и на международно. За здравето на учениците се грижат фелдшер, зъболекар и медицинска сестра.

Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, ресурсен информационен центърPicture-11.03.2013 212
, конферентна зала, модерно оборудвани кабинети по физика, биология, география, готварство, кабинети по химия, музика, изобразително изкуство, български език и литература, математика и история, библиотека, спортен комплекс, лекарски и стоматологичен кабинет, стол и бюфет.

Учебният процес е обезпечен със съвременни технически средства – интерактивни дъски и Енвижън, лаптопи, проектори, постоянен достъп до интернет, бели дъски. Сградата е санирана и с PVC дограма, частично е подменена парната инсталация.

 МИСИЯ

 

СОУ „Христо Ясенов” – гарант за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

 ВИЗИЯ                                          

                                 Знанието е сила

Френсис Бейкън

 
 На прага на своя 70-годишен юбилей СОУ „Христо Ясенов” заслужено се утвърждава като средищно за община Етрополе и едно от най-престижните в Софийска област. Осигурява равен достъп и конкурентна образователно-възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.

Обособява се педагогически екип от висококвалифицирани специалисти, отворени към иновациите, проявяващи толерантност и креативност в общуването, прилагащи творчески подход в осъществяване на образователно-възпитателния процес за приобщаването на младия човек към проблемите на родния град и реализирането му като гражданин на България и света.

СОУ „Христо Ясенов” е съвременно модерно училище, училище на бъдещето.

 

 ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

 

Ориентираност към личността

Най-важни за нас са опазването на живота и здравето на детето и успешната реализация на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик в нашето училище получава качествено образование, отговарящо адекватно на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика се основава на активно и ползотворно сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.

Отговорност 

Педагогическата колегия, административният и обслужващият персонал носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователно-възпитателната дейност е ориентирана към удовлетворяване потребностите на личността, предоставяйки възможности за свободен избор и изява.

Единство в многообразието 

Обучението и възпитанието на децата и младите хора се осъществява в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните традиции в общо културно-езиково пространство.

Новаторство 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрират воля и амбиции за възприемане и прилагане на нови подходи и философии за постигане на по-добри резултати.

Автономност

и отчетност 

Училището ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на ДОИ. Всички, ангажирани в него, отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законо-

съобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ

 

Направления

Основни цели

Дейности и показатели

 

Образователна среда за възпитанието на социално активна личност

Повишаване на качеството и ефективността на образованието

 

-     Повишаване нивото на обучение и ориентирането му към практическа приложимост и конкретни резултати

-     Да се запази и увеличи контингента учащи

-     Увеличаване на действащите училищни проекти и участващите в тях

-     Професионално ориентиране и успешна реализация на зрелостниците

Методическо обезпечаване на учебно-възпитателния процес

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение

 

-     Повишаване квалификацията на учителите в областта на новите технологии

-     Увеличаване участията и публикациите на педагозите в научно-методически форуми

-     Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск

-     Промяна на традиционния модел на връзката учител-ученик

Подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците в една по-сигурна и по-спокойна училищна среда

-     Увеличаване броя на учениците, активно участващи в самоуправлението на класа и училището

-     Увеличаване броя на учениците, активно участващи в обществени дейности и училищни мероприятия и акции

-     Намаляване на конфликтните ситуации и утвърждаване на позитивни модели на поведение

-     Превенция на зависимости и агресивно поведение

-     Превенция на различни форми на дискриминация

Педагогическо и семейно възпитание

Приобщаване на родителската общност към живота на училището

 

-     Увеличаване броя на родителите, активно участващи в живота на училището

-     Максимално открита и достъпна за родителите система на образование в училище, в това число и електронна

-     Повишаване удовлетвореността им от образователно-възпитателната дейност

Училище – образ на желаното бъдеще

 

Осигуряване на широк спектър от извънкласни дейности и създаване на условия за инициатива, творчество и изява на учениците

-     Съгласуване системата на образование в училище с обществените институции

-     Увеличаване на социалните партньори

-     Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището

-     Увеличаване количеството на творческите личности и изявите им

-     Включване в национални програми и проекти

-     Рекламиране постиженията на ученици и учители, публикации за училището

 

ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 

Външна среда

-     Поддържане и дооформяне на училищния двор, на местата за отдих и почивка

-     Осъвременяване и поддържане на външните спортни площадки

-     Обезопасяване на речния канал, пресичащ двора на училището

-     Опазване външния облик на училището и осигуряване на енергоспестяващо външно осветление

 

Вътрешна среда

-     Подобряване и осъвременяване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета. Поддържане и опазване на наличната МТБ

-     Поставяне на енергоспестяващи тела за осветление

-     Ремонт на неремонтираните санитарни възли

-     Пускане в действие на плувния басейн

-     Осигуряване на достъп до интернет в цялото училище с изграждане и поддържане на качествена безжична инфраструктура

-     С оглед на все по-засиленото и ефективно навлизане на новите технологии в учебния процес да се осигури достатъчна наличност на мултимедийна техника

 

 

 


 

За повече информация посотете сайта на училището:  www.hristo-yassenov.com