С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/20.07.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 21-2/20.07.2017 г.

                Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 21/19.07.2017 г. за строеж на “Басейн до 100куб.м” в УПИ V-343, кв. 40 по плана на с. Брусен.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/20.07.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 20-2/20.07.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №20/19.07.2017год. застроителство на строеж: „Плътна ограда” в УПИ V343, кв. 40 по плана на с. Брусен, Община Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 19-2/20.07.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №19/19.07.2017год. застроителство на строеж: „Жилищна сграда” в УПИ XII932, кв. 146 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-2/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-4/20.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 18-4/20.07.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №18/19.07.2017год. застроителство на строеж: „Ремонт на съществуваща плътна ограда и изграждане на нова плътна ограда” в УПИ XII551, кв. 194 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-4/20.07.2017г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин със застроена площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв. м., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по ПУП на ЦГЧ на гр. Етрополе, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8 от 02.04.1997 г., заедно с правото на строеж.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Урегулиран поземлен имот ХХХVI – 2018, кв. 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/30.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 188, том II, ок 402, вх. рег. № 440 от 20.05.2005 г.

         Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 17.08.2017 г., с повторен търг на 24.08.2017 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Урегулиран поземлен имот II – 2018, кв. 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 563 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 158/10.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 156, том II, ок 370,вх. рег. № 407 от 18.05.2005 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обявява публични търгове

О Б Я В А

            На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

            Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по землища, както следва:

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, отдел „ТСУ”съобщава, че със заповед № РД-15-294/14.07.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ на с. Лъга, общ. Етрополе, както следва:

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № 129/20.06.2017г.

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 129/20.06.2017г.

 

Община Етрополе, отдел „ТСУ”, на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Светлана Генчева Сиракова - с последен известен адрес: гр.София, ЖК „Хр. Смирненски” бл. 64, вх. А, ет. 6, ап.16 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 389014, образуван от бивш поземлен имот с № 000388 по КВС на землището на с. Бойковец, м. „Илиевото”, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне на режим на застрояване на имота.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е № 129/20.06.2017г.

Подкатегории