С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /20.09.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 15-02 /20.09.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 25/ 20.09.2017г, за „Плътна ограда”, находяща се в УПИ I-общ., кв. 79 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /20.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ от 14.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от

14.09.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-378/13.09.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІХ-231, кв. 15 по плана на с. Рибарица , община Етрополе.

Проектът – Плана за Регулация и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-378/13.09.2017 г в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.

        

                                 (публикувано на 14.09.2017 г)

      

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-367/07.09.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вобхват: УПИ ІІ-25, УПИ ІІІ-25, УПИ ІV-25 и УПИ VІІІ-„Озеленяване”, кв. 6 по плана на с. Бойковец, с цел разделянето им.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В А

О Б Я В А

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинския съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния Проект на допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, а именно:

Прочети още: О Б Я В А

О Б Я В А

О Б Я В А

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинския съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния Проект на допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, а именно:

Прочети още: О Б Я В А

Отдел “ТСУ,ИПиЕ” С Ъ О Б Щ А В А

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

Отдел “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

на Дагмар Каролине Клер Весслер и на Зигфрид Вит- граждани на Германия, с адрес: гр. Лангелфелд, ул. „Фихтенвек” 43, заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-10, кв. 9 по ПУП на в.з. Рибарица. Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

Прочети още: Отдел “ТСУ,ИПиЕ” С Ъ О Б Щ А В А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16-2/05.09.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 24/05.09.2017г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ„ХРИСТО БОТЕВ“-Основна сграда и Малка сграда, в УПИ I, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 16-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15-2/05.09.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 23/05.09.2017г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ”, в УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-2/05.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

14-2/05.09.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 22/05.09.2017г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ТОДОР ПЕЕВ” – 1. Училищна сграда, 2. Учебен корпус, в УПИ IІ, кв. 133 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-2/05.09.2017г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИА БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

pokana otch16

Подкатегории