ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен 641.60 с площ от 2545.61 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”.   

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен 641.14 с площ от 475.77 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков,

         Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 19.01.2017 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 26.01.2017г., в същия час, при същите условия в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

              Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 1807.93 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 100 лева.
  3. Депозит за участие: 130.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18. 01.2017г. , а при повторен търг до 25.01.2017г.
  4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 18. 01.2017г., а при повторен търг до 25.01.2017г.
  5. Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
  6. Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 18.01.2017г., а при повторен търг на 25.01.2017г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 52-2/15.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

52-2/15.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №52/13.12.2016год. за строителство на строеж по проект: „Рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Брусен”

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 52-2/15.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53-2/15.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

53-2/15.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №53/15.12.2016год. за строителство на строеж по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МЖС бл. 1,бул. „Руски” №188”

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53-2/15.12.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е    С Ъ О Б Щ А В А,

Че с Решение № 202/30.11.2016 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД да възложат да се изработи проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод 20кV, преминаващ през поземлени имоти, горска територия, държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, във връзка с външно ел. захранване на базова станция „SFO0242.А Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря”, землище на с. Ямна.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 15.12.16г.)                             Ст.специалист “РПиОД”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 51-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

51-2/14.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №51/12.12.2016год. за строителство н

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 51-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 50-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

50-2/14.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №50/12.12.2016год. за строителство на строеж по проект: „Рехабилитация на неремонтиран участък на SFO 3269 (II-37), Етрополе – Язовира от км 0+000 до км 2+748.72 (габарит – по съществуващо положение)”

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 50-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 49-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

49-2/14.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №48/12.12.2016год. за строителство на строеж по п

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 49-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 48-2/14.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

48-2/14.12.2016г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №48/12.12.2016год. за строителство на строеж по проект: „Рехабилитация на неремонтиран участък на SFO 3268 (II-37) –Етрополе – с. Горунака от км 0+000 до км 3+602.70(габарит-по съществуващо положение)”

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 48-2/14.12.2016г.

Подкатегории