О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

от 10.02.2017 г.

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод 20 KV за външно ел. захранване на Манастир „Света Троица” гр. Етрополе, находящ се в поземлен имот № 000249, землище на с. Рибарица, с обща дължина на трасето 2360м и преминаващ през поземлени имоти, общинска собственост № 000294 - път ІV клас и № - 000301- местен път и през имот № 414020-камионен път в горска площ, собственост на манастир „Света Троица”, по КВС за землище на с. Рибарица, община Етрополе.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.                                                                                                         

Прочети още: О Б Я В А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №03-02 /03 .02.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№03-02 /03 .02.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадена /заповед/№ 01 / 01.02. 2017г., към разрешение за строеж № 71 / 14.09.2012г., за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе”

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е №03-02 /03 .02.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №1-3/02.02.2017год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№1-3/02.02.2017год.

Общинска администрация–гр. Етрополе уведомява наследници на Марин Мирчев Цветков и Васил Мирчев Цветков, а именно: Найден Василев Мирчев, Цвета Василева Мирчева, Мариана Василева Иванова, Борис Василев Мирчев, Горан Мирчев Петров, Мартин Мирчев Петров, Веселина Мирчева Петрова, Асен Маринов Мирчев, Мария Маринова Костова, Иван Маринов Мирчев, Васил Маринов

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е №1-3/02.02.2017год.

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.                                                                                                                                                                     

Прочети още: О Б Я В А

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А    Е Т Р О П О Л Е      С Ъ О Б Щ А В А,

           Че с Решение № 2/06.01.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на Александър Пламенов Стоев, в качеството му на собственик, да възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни части:

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

Проектобюджет 2017 г

Проектобюджет 2017 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-02 / 12.01.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 02-02 / 12.01.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за временен строеж/заповед/№ 02 / 12.01. 2017г. „Допълнително застрояване на водоулавящи съоръжения на река Негърщица”, находящ се в ПИ № 640 646 и № 640 669 в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 02-02 / 12.01.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-02 / 12.01.2017г

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 01-02 / 12.01.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 01 / 12.02.2017г., за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МЖС бл. 12- „Елаците 99”, находящ се в УПИ ІЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС И МАГАЗИНИ. кв. 20 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-02 / 12.01.2017г

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година. 

Прочети още: О Б Я В А

Подкатегории