С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-02 / 06.03.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 05-02 / 06.03.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена /заповед/ № 03 / 01.03.2017г., за „Производство на силажен фураж и сенаж”, находящ се в ПИ № 008028 в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 05-02 / 06.03.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-02 / 06.03.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 04-02 / 06.03.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена /заповед/ № 02 / 01.03.2017г. „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІІІ, кв. 45 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-02 / 06.03.2017г.

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.      

Прочети още: О Б Я В А

Гласуване хора с увреждания

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 година ръководството на община Етрополе уведомява всички граждани, че секция № 8, находяща се в НЧ ”Тодор Пеев-1871 г”, І - ви етаж е определена за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
              Обявяваме следните адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ и транспорт от гражданите:


ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Адрес: гр. Етрополе,

пл. „ Девети септември ” № 1

тел. 0720/68200

              На посочения телефон се приемат заявки денонощно

като заявителят посочва:

              1. Трите имена на избирателя.

              2. Адреса, на който се намира.

              3. Решение на ТЕЛК.

              4. Номера на секцията, в която ще гласува.

              5. Ще ползва ли придружител.

              6. Телефон за връзка.

З А Б Р А Н Я В А М пашата на селскостопански животни в следните горски територии държавна собственост

З А Б Р А Н Я В А М

пашата на селскостопански животни в следните горски територии държавна собственост

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л по всички сключени договори с общината за наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд

В периода от 01.02.2017 г. до 24.02.2017 г., комисия назначена със Заповед №РД-15-037/01.02.2017 г. на Кмета на Община Етрополе, в състав:

                  Председател:      Росица Христова – Заместник - Кмет

Членове: 1. Даринка Петкова - ДД ОСИРХДПП

                   2. Бистра Павлова- юрисконсулт

                   3. Илинка Райчинова - Петрова – ст. експерт УС  

                   4. Пенка Иванова- общинска собственост

извърши проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 и 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ по всички сключени договори с общината за наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС.  

СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

СПИСЪК

НА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА ИНДИВИДУАЛНО

ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 г.,

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ 11/30.01.2017 г.

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-062/22.02.2017 г. на заместник-кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в обхват: УПИ І-3102„База за гражданско строителство”, кв. 139 по плана на гр. Етрополе, с цел изменение отреждането на УПИ-то.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

Подкатегории