З А П О В Е Д № РД-15-121/24.03.2017 г.

Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище с. Лопян, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

З А П О В Е Д № РД-15-120/24.03.2017 г.

         Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище с. Лъга, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

З А П О В Е Д № РД-15-118/24.03.2017 г.

Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище с. Рибарица, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

Проект на Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе

Проект на Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А,

           Че с Решение № 23/28.02.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците наПодробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с № 326013, м. „Горна равна”, землище на с. Бойковец, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда и обслужващи постройки към нея.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 23.03.17г.)                             гл.специалист “РПиОД”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр. Етрополе уведомява Калоян Василев Колев, Маргарита Ненова Василева, Владимир Ненов Лалев и Марияна Василева Лалева, че във връзка с постъпило заявление вх. № РД-94-В-17/26.01.2017 г. от Владимир Ненов Лалев и писмо-разпореждане вх.№РД-24-00-53/17.02.2017г. от РДНСК-Югозападен район, комисия ще извърши проверка на място и по документи на 28.03.2017год. от 1000 часа, относно изнесеното в заявлението, а именно законността на извършеното строителство на „постройка за съхранение на дърва” находяща се в                УПИ II1456, кв. 120 по плана на гр. Етрополе.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В А

О Б Я В А

     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Прочети още: О Б Я В А

О Б Я В Л Е Н И Е от 10.03.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

от 10.03.2017 г.

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод 20 KV за външно ел. захранване на Базова станция „SFO0242.A Ямна-Нова” на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря” землището на с. Ямна, община Етрополе, с обща дължина на трасето 1071,70м и преминаващ през поземлени имоти горска територия № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, частна държавна собственост.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е от 10.03.2017 г.

Обучение СИК

Общинска администрация Етрополе уведомява всички членове на секционни избирателни комисии, чe   на     17.03.2017 година / ПЕТЪК / от 11.30 часа

в малкия салон на Читалище „Т.Пеев” Районна избирателна комисия София област ще проведе обучение за предстоящите избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

         Присъствието на членовете на секционните избирателни комисии е задължително!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-02 / 06.03.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 06-02 / 06.03.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж/заповед/№ 03 / 01.03.2017г., за „Постройка на допълващо застрояване за съхранение на инвентар и гараж”, находяща се в УПИ V-120, кв. 31 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 06-02 / 06.03.2017г.

Подкатегории