Обявление на заповед № РД-15-156/12.04.2017г

Обявление на заповед № РД-15-156/12.04.2017г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 200030 и № 200031, м.„Благово”, землище гр. Етрополе и план-схема за водоснабдяване и електрификация към него.

(Публикувано на 12 април 2017г.)

Заповеди по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията

Заповеди по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията


 

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящо обсъждане в Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.      

Прочети още: О Б Я В А

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Конкурсът се обявява за длъжността: „Стажант - одитор“ в Отдел „Финансово - счетоводна дейност, бюджет и човешки ресурси“ общинска администрация - гр.Етрополе.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Конкурсът се обявява за длъжността: Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ в общинска администрация - гр.Етрополе.

ЗАПОВЕД

ZAP POJAR

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 07-02 /28 .03.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 07-02 /28 .03.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадена /заповед № 04 / 22.03.2017г. за оттегляне на заповед № 03 / 01.03. 2017г., към разрешение за строеж № 54 / 09.12.2015г., за „Производство на силажен фураж и сенаж”, находящ се в ПИ № 008028 в землището на гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 07-02 /28 .03.2017г.

З А П О В Е Д № РД-15-122/24.03.2017 г.

Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище гр. Етрополе, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

З А П О В Е Д № РД-15-119/24.03.2017 г.

         Да се предоставят за ползване общински имоти – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване по влезли в сила заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София – област, за землище с. Брусен, за стопанската 2016/2017 г. по цени в размер на средното годишно рентно плащане, както следва:

Подкатегории