С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-3/20.04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 6-3/20.04.2017г.

       Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед № 06/19.04.2017г. за допълване Разрешение за строеж №51/10.09.2014г. за строителство на „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни – междублокови пространства”.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-3/20.04.2017г.

ПРЕЗ АПРИЛ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

В началото на месец април бе проведена първата обработка на тревните площи в Община Етрополе срещу бълхи и кърлежи. Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки. Във всичките детски градини и в детската ясла е извършено обезпаразитяване срещу въшки. След Великденските празници ще бъдат обработени и маршрутите, по които минават селскостопански животни и всички общински зелени площи. Дейностите се извършват в сухо време без вятър. След извършване на дезакаризацията всеки обработен терен  ще бъде обозначен, като на табелите ще се изписва датата на обработка и карантинния период.

От Община Етрополе обръщат внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявен конкурс за избор на държавен служител за длъжността Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, Ви информираме, че срокът за подаване на документи се удължава до 17:00 часа на 19.04.2017г. /сряда/.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявен конкурс за избор на държавен служител за длъжността „Стажант - одитор“, Ви информираме, че срокът за подаване на документи се удължава до 17:00 часа на 19.04.2017г. /сряда/.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 011-02 /07 .04.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 011-02 /07 .04.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 08 / 12.04.2017г. за „Вертикална планировка с площадкови мрежи, торище и ажурна ограда”, местонахождение ПИ № 336003, землището на с. Бойковец, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 011-02 /07 .04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24 / 12.04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24 / 12.04.2017г.

Община Етрополе, отдел „УРТ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава на Капка Асенова Салиба - с последен известен адрес: гр. София, бул.„България” № 49Б, вх. Б, ет. 10, ап. 29 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-156/ 12.04.2017г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за поземлен имот № 020030 и ПИ № 020031, образувани от бивш ПИ с № 020029, находящи се в м. „Благово” по КВС на землище гр. Етрополе, заедно със специализирана план-схема към него за водоснабдяване и електрификация към имотите.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24 / 12.04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 010-02 /07 .04.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 010-02 /07 .04.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 05 / 06.04.2017г. за „Рехабилитация на улиц „Китката” от ул. „Здравец” до ул. „Прогон”, местонахождение улица „Китката” гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 010-02 /07 .04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-02 /07 .04.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 09-02 /07 .04.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 06 / 06.04.2017г. за „Рехабилитация на улиц „Поповец” от бул.М.Искър до бул. Руски”, находящ се улица „Поповец” гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-02 /07 .04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-02 /07 .04.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 08-02 /07 .04.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 07 / 06.04.2017г. за „Преустройство, реконструкция и пристрояване на част от същ.сграда-цех „Шини” в пункт за технически прегледи на автомобили”, находящ се в УПИ І, кв. по плана на гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08-02 /07 .04.2017г.

Заповед пожароопасен сезон

Заповед пожароопасен сезон

Подкатегории