НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Община Етрополе уведомява всички лица, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти на територията на общината, категоризирани през 2010 г., че е необходимо да подновят категоризацията на същите до края на 2017 г. съгласно § 5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма.

Прочети още: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-02 /18.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 19-02 /18.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 28 и № 30/18.10.2017г, за „БАЗОВА СТАНЦИЯ № 2511 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, находяща се в ПИ №915047,м „Острома“ в землището на с. Лъга, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-02 /18.10.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-02 /12.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 17-02 /12.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 28 и № 29/12.10.2017г, за „Стопанска постройка”, със застроена площ 115кв.м. и със застроена площ от 52кв.м. находяща се в УПИ V-2017, кв. 189 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-02 /12.10.2017г.

ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕДИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-02 /09.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 18-02 /09.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 27/ 05.10.2017г, за „Козметично студио и фитнес”, находящ се в УПИ XV-1555, кв. 132 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 18-02 /09.10.2017г.

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

Стартират „Процедури-2018г.” по Компонент 1 за кандидатстване за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации. Обект на програмата са: младежи до 29 ненавършени години към 09.10.2017г. включително, без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни или заети и притежаващи образование съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за конкретното работно място.

Прочети още: ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

О Б Я В А

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година, както следва:

Прочети още: О Б Я В А

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-418/02.10.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на проект за изменение на действащия ПУП – План за застрояване за УПИ Х-189, кв. 34 по плана на с. Бойковец,

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

Отдел “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

С Ъ О Б Щ А В А

на Оля Цветанова Петкова, с последен известен адрес: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба №88, вх. В, ет. 8, ап. 48,

на Валери Йорданов Рангелов, с последен известен адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Шипченски проход” № 43, вх. А, ет. 3, ап. 7

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП- ПР за УПИ ІІІ-общ., ПЗ за УПИ І-„За обществено обслужващи дейности и общински пазар” и „Схема за поставяне на преместваеми обекти” в УПИ V-„За пазарен площад”, кв. 201 по плана на гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Подкатегории