З А П О В Е Д № РД-15-437

З А П О В Е Д

№ РД-15-437/23.08.2013 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал. 7от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 113 от 30.07.2013 г., (Протокол № 8) на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се организира и проведепубличен търг с явно наддаванеза отдаване под наем на недвижим имот:

Терен под № 1 за поставяне на павилион за продажба на хранителни или промишленистоки (РVС дограма)с площ от 16.00 (шестнадесет) кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за срок от 10 (десет) години.

2. Търгът ще се проведе на 18.09.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312, ет. 3. При неявяване на кандидати търг при същите условия и място да се проведе на 25.09.2013 г., 01.10.2013г. и 08.10.2013 г. от 10.00 часа.

3. Начална (месечна)наемна цена в размер на 40.00 (четиридесет) лева, без включен ДДС, със стъпка на наддаване 4.00 (четири) лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 120.00 (сто и двадесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 17.09.2013 година.

5. Тръжна документация се получава в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса”, след заплащане на такса в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС, внесена в срок до 16.09.2013 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.

6. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 17.09.2013 година.

7. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената тръжна документация.

           8. Заповедта да се публикува във в.”Етрополски преглед” и Интернет страницата на Община Етрополе петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие и се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе в тридневен срок от издаването й.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица   за изпълнение.

ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ: