О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.:

§ 1. В Раздел III.Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем, в точка 3.1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез търг или конкурс, се отменят. 3.1.1:

„3.1.1. Помещение – магазин с полезна площ от 77.00 кв. м., находящо се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, кв. 73 по подробния устройствен план на централна градска част на гр. Етрополе.”

§ 2. В Раздел IV. Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане, към точка 4.1. Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на търг или конкурс, се добавя:

„4.1.9. Помещение – магазин с полезна площ от 77.00 кв. м., находящо се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, кв. 73 по подробния устройствен план на централна градска част на гр. Етрополе.”

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе