КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

  • Печат

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, тел.:0720-68239; факс 0720-65011,

е-mail-оТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УТВЪРДИЛ:/п/

инж.Стефан Борисов

Заместник-Кмет на Община Етрополе

 

             КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 30.03.2017 г., комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена с моя Заповед   № РД-15-103/ 20.03.2017г., в състав:

                1. инж. Силвия Хартарска – инсп. „КР и НС”,

       2. инж. Борис Стоев – гл. инспектор „ССИ, УК, ОМП и ГЗ”,

      3. инж. Пешо Пешев – правоспособен инженер-конструктор,

       4. Стефан Пеев – инспектор „ДПК” в РС „ПБЗН” – гр. Етрополе,

                5. Представител на РЗИ – София област,

извърши проверка на място, за да установи състоянието на две едноетажни жилищни сгради, находящи се в гр. Етрополе, ул. „Никола Михайлов” №17, по плана - в имот планоснимачен № 772, за който по плана на гр. Етрополе в съсобственост е отреден парцел УПИ I772,773,кв. 40.

Съгласно нот. акт за право на собственост № 59/ 08.06.1984г. собственици на имот пл. № 772, за който по плана на гр. Етрополе в съсобственост е отреден парцел УПИ I772,773,кв. 40. заедно с построените в него сгради е собственост на наследници на Марин Мирчев Цветкор и Васил Мирчев Цветков.

Заинтересованите лица, а именно Найден Василев Мирчев, Цвета Василева Мирчева, Мариана Василева Иванова, Борис Василев Мирчев, Горан Мирчев Петров, Мартин Мирчев Петров, Веселина Мирчева Петрова, Асен Маринов Мирчев, Мария Маринова Костова, Иван Маринов Мирчев, Васил Маринов Мирчев, Йорданка Василева Мирчева, Марин Станков Маринов, Михал Станков Маринов и Красимир Станков Маринов са уведомени с писмо изх. №РД-94-00-3/20.01.2017г. за датата и деня на проверката. Само част от заинтересованите лица са получили уведомителното писмо, а именно: Цвета Василева Мирчева, Мартин Мирчев Петров, Асен Маринов Мирчев, Мария Маринова Костова, Михал Станков Маринов, Веселина Мирчева Петрова, Михал Станков Маринов е получил писмото от името на:Иван Маринов Мирчев, Марин Станков Маринов, Красимир Станков Маринов.

       Заинтересованите лица са уведомени със Съобщения №1-1, №1-2 и №1-3, залепени съответно на Информационно табло в Общинска администрация-гр. Етрополе, на врата на имота, както и на интернет страницата – etropolebg.com. За същото са съставени служебни бележки №1/30.02.2017г., №2/30.02.2017г. и №3/30.02.2017г. подписани от две длъжностни лица на ОбА-гр. Етрополе.

         Междувременно Иван Маринов Мирчев е починал на 01.03.2017г./акт за смърт №48/02.03.2017г. – издаден от гр. Ботевград/. Същият остава следните наследници:Марийка Величкова Мирчева – съпруга, Люба Иванова Тонова – дъщеря, Васко Иванов Мирчев – син.

        

         В деня на проверката не присъства никой от заинтересованите лица.

Относно състоянието на двете едноетажни жилищна сгради комисията установи следното:

         1. Едноетажна жилищна сграда е масивна със застроена площ 60м2 и размери в план 8,00/7,50м., същата е разположена на уличната регулационна линия с лице към две улици - ул. Марийка Гаврилова и ул. Никола Михайлов.

         - Обособен е полуподземен етаж до кота +1.00м. /над средно-прилежащия терен/, Н стреха ~4,50м. и Н било ~7,00м

         - Покривът е четирискатен, изпълнен е от дървена покривна конструкция и е покрит с керемиди.

         - Има частично улуци и водосточни тръби.

         - На места сачакът е изгнил и падат керемиди.

- В следствие на течове от покрива, мазилката е обрушена.

         - Към момента на проверката сградата не се ползва.

        

2. Постройка на допълващо застрояване - Едноетажна жилища сграда /лятна кухня/ е масивна със застроена площ 35м2 и размери в план 7,00/5,00м., разположена е на уличната регулационна линия. /ул.Марийка Гаврилова/

- Главните носещи елементи от покривната конструкция са изгнили и покривът е паднал.

- Носеща стена в североизточната част на сградата е започнала да се разрушава.

-   Към момента на проверката сградата не се ползва.

-   Няма улуци и водосточни тръби.

- Общото техническо състояние на сградата в момента е такова, че същата поради естественото си износване е негодна за използване и по предназначение.

- Всякакви възстановителни строително-монтажни работи за подобряване на техническото и състояние са невъзможни.

Към настоящия констативен протокол е приложено и конструктивно становище от правоспособен инженер- конструктор.

РЕШЕНИЕ: Комисията счита, че собствениците на Едноетажна жилищна сграда / под №1 в настоящия протокол/ е необходимо да се предприемат ремонтни дейности за възстановяване на покривната конструкция /в участъците на стрехата/

         За Постройка на допълващо застрояване - Едноетажна жилища сграда /лятна кухня-под №2 в настоящия протокол/ комисията счита, че същата не отговаря на техническите изисквания, отговарящи на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и е опасна за здравето и живота на преминаващите хора и автомобили. Сградата не може да се поправи и заздрави.

  Комисията освидетелства Едноетажна жилища сграда-лятна кухня, находяща се в имот планоснимачен № 772, за който по плана на гр. Етрополе в съсобственост е отреден парцел УПИ I772,773,кв. 40., като негодна за ползване, самосрутваща се, създаваща непосредствена опасност за сигурността и вредна в санитарно-хигиенно отношение.

Същата следва да бъде премахната, след действия предвидени в чл. 196, ал.2 от ЗУТ – одобряване на решението на комисията от Кмета на Община Етрополе и издаване на съответната Заповед.

        

КОНСТАТИРАЛИ:

1. инж.Силвия Хартарска /п/

2. инж. Борис Стоев                        /п/

3. инж. Пешо Пешев                       /п/

4. Стефан Пеев                                /п/

5. Представител на РЗИ „София област” /п/