С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-3/20.04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 6-3/20.04.2017г.

       Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед № 06/19.04.2017г. за допълване Разрешение за строеж №51/10.09.2014г. за строителство на „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни – междублокови пространства”.

Заповедта и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 20.04.2016г./                                                   Гл. архитект