С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 011-02 /07 .04.2017г.

  • Печат

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 011-02 /07 .04.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 08 / 12.04.2017г. за „Вертикална планировка с площадкови мрежи, торище и ажурна ограда”, местонахождение ПИ № 336003, землището на с. Бойковец, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

публикувано на 13.04.2017г/                                             Гл.архитект