С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24 / 12.04.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24 / 12.04.2017г.

Община Етрополе, отдел „УРТ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава на Капка Асенова Салиба - с последен известен адрес: гр. София, бул.„България” № 49Б, вх. Б, ет. 10, ап. 29 - заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-156/ 12.04.2017г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за поземлен имот № 020030 и ПИ № 020031, образувани от бивш ПИ с № 020029, находящи се в м. „Благово” по КВС на землище гр. Етрополе, заедно със специализирана план-схема към него за водоснабдяване и електрификация към имотите.

Проектът се намира в отдел „УРТ” при ОбА-гр.Етрополе, стая №102 /тел.0720-68239/ и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден, в рамките на работното време.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение заинтересованото лице има право да подадете жалба до Софийски административен съд, чрез Община Етрополе.

         (Публикувано на 13 април 2017г.)

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УРТ,ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/