О Б Я В А

  • Печат

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящо обсъждане в Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

§ 1. В Раздел II – „Описание на имотите, които община Етрополе има намерение да предостави за безвъзмездно управление, се добавя:

         „2.3. Пет броя канцеларии с обща полезна площ от 73.81 кв.м., находящи се на втория етаж в жилищен блок № 1, вход”В”, построен в УПИ II – За жилищно строителство, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, заедно с коридор от 10.22 кв.м. и сервизно помещение от 2.47 кв.м.”

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе