СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

от 16.06.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-250/15.06.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрена специализирана план схема към действащия подробен устройствен на в. з. Рибарица за изграждане на подземен електропровод 20 KV за външно ел. захранване на манастир „Света Троица” гр. Етрополе, преминаващ през имоти общинска собственост, намиращи се в строителните граници на в.з. Рибарица.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №16-02 /12.06.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

16-02 /12.06.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 15 / 08.06.2017г., за „Събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на РК „Елаците и ОК „Елаците”, находящ се в ПИ 640752 в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е №16-02 /12.06.2017г.

ОБЯВА

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинския съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, а именно:

§ 1. В Раздел III„Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем“, към т. 3.3. „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, се добавя: .......                                                                                                         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /01.06.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 15-02 /01.06.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 14 / 01.06.2017г. за „Едноетажна еднофамилна къща”, находяща се в УПИ I-471 в кв. 66 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15-02 /01.06.2017г.

О Б Я В А

УВАЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящо обсъждане в Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година. 

Прочети още: О Б Я В А

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ СЪОБЩАВА, че в ДВ бр.43 от 30.05.2017год. е публикувано Решение № 66 от 27.04.2017год. на Общински съвет гр. Етрополе за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе и сервитут на „Подземна кабелна линия 20kV от нов Ж.Р. стълб BЛ 20kV „Равна” в ПИ № 008022 до нов БКТП в ПИ № 008028 „Производствена, складова и обслужваща дейност”, землище гр.Етрополе.   

(Публикувано на 31 май 2017г.)

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-213/29.05.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вчастта на имот пл. № 10, отреден за „Озеленяване” и на УПИ ІІ-10, кв. 9 по плана на   в. з. Рибарица, с цел изменение отреждането на „Озеленяването”, включването му в урегулирания поземлен имот.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ № 3/26.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

№ 3/26.05.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-208/25.05.2017 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПЗ за УПИ І-900, кв. 94 по плана на гр. Етрополе, част от КПИИ за обект „Жилищна сграда”.

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 11/25.05.2017 г. за строеж на “„Жилищна сграда” в УПИ І-900, кв. 94, гр. Етрополе.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ № 3/26.05.2017 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-206/22.05.2017 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин с полезна площ от 93.00 (деветдесет и три) кв. м., актуван с АОС № 8 от 02.04.1997 г., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за  срок от 5 (пет) години.

           Търгът ще се проведе на 22.06.2017 г. от 11.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 04.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.„Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 558.00 (петстотин петдесет и осем) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване  40.00 (четиридесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 55.00 (петдесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 21.06.2017 г., а при повторен търг до 03.07.2017 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 21.06.2017 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 03.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.18 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 684.40 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1155/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 155, том  II, вх. Рег. № 409, партида 3596 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Подкатегории

Страница 1 от 72