14-то редовно заседание на Общинския съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

14-то редовно заседание

17.12.2013 г. /вторник/, от 14.00 часа,

в залата на Общинска администрация – втори етаж

ДНЕВЕН РЕД:

Проект!

1. Питане от групата общински съветници от листата на БСП относно приетото от Общинския съвет решение Община Етрополе да ползва краткосрочен банков кредит-овърдрафт в размер на 700 000 лева за оборотни средства – вх. № 271.

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе – вх. № 306.

Докл.: Кметът на общината

3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе – вх. 307.

Докл.: Кметът на общината

4. Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2013 г. – вх. № 308.

Докл.: Кметът на общината

5. Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2013 г. – вх. № 309.

Докл.: Кметът на общината

6. Предложение относно приемане на план-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци – вх. № 310.

Докл.: Кметът на общината

7. Предложение относно приемане на Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе за 2014 г. – вх. № 281.

Докл.: Кметът на общината

8. Предложение относно промяна на социалната услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и приемането й като делегирана от държавата дейност – вх. № 282.

Докл.: Кметът на общината

9. Предложение относно увеличението на капацитета на „Дом за стари хора” – гр. Етрополе да стане делегирана от държавата дейност – вх. № 283.

Докл.: Кметът на общината

10. Предложение относно преминаване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” като делегирана от държавата дейност – вх. № 284.

Докл.: Кметът на общината

11. Предложение относно създаване на „Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/” - вх. 285.

Докл.: Кметът на общината

12. Предложение относно изменение на Решение № 8 от 08.11.2011 г., протокол № 2 – вх. № 286.

Докл.: Кметът на общината

13. Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2014 г. – вх. № 287.

Докл.: Кметът на общината

14. Предложение относно допълнение на Решение № 18 от 22.03.2013 г., с което е приета Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Етрополе през 2013 г. - вх. № 288.

Докл.: Кметът на общината

15. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” 88, кв. 198 – вх. № 289.

Докл.: Кметът на общината

16. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 290.

Докл.: Кметът на общината

17. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 291.

Докл.: Кметът на общината

18. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 292.

Докл.: Кметът на общината

19. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 293.

Докл.: Кметът на общината

20. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 294.

Докл.: Кметът на общината

21. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 295.

Докл.: Кметът на общината

22. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 296.

Докл.: Кметът на общината

23. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 297.

Докл.: Кметът на общината

24. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 298.

Докл.: Кметът на общината

25. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 299.

Докл.: Кметът на общината

26. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 300.

Докл.: Кметът на общината

27. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 301.

Докл.: Кметът на общината

28. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 302.

Докл.: Кметът на общината

29. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 303.

Докл.: Кметът на общината

30. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 304.

Докл.: Кметът на общината

31. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи – с вх. № 305.

Докл.: Кметът на общината

32. Предложение относно допускане изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на кв. 15 – вх. № 277.

Докл.: Кметът на общината

33. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия регулационен план на ЦГЧ на гр. Етрополе в частта на УПИ /парцел/ І „За обслужващи дейности и общински пазар” и ІV – 450 в кв. 201 – вх. № 278.

Докл.: Кметът на общината