Успешно приключи Стажантска програма-2017 на „Елаците-Мед“ АД

IMG 9995

В Стажантската програма -2017г. участваха двадесет и един студента от различни университети. Повечето от тях са местни млади хора от общините от района на Средногорието и Етрополе. В Обогатителния комплекс на Елаците придобиха опит студенти със специалности: Геодезия,Машиностроене, Автоматика и информационни технологии, Стопанско управление, Финансов мениджмънт, Международни отношения и Икономика на човешките ресурси. На територията на фабрикатате се обучаваха в цеховете „Средно и ситно трошене“, „Мелнично-флотационен“, „Водно и хвостово стопанство“ и в отделите „Автоматизация“, „Финансово-счетоводен“ и „Човешки ресурси“.

Специалностите на стажуващите в Рудодобивния комплекс са: Разработване на полезни изкопаеми, Геодезия, Геология, Хидрогеология и инженерна геология, Автоматика, информационно управляваща техника, Финанси, Социални дейности и Публична администрация. Те се обучаваха в участъците „Пробивно взривни работи“ и „Добивен“, в цех „Корпус едро трошене“ и в отделите „Геоложки“, „Геотехнически“, „Маркшайдерски“, „Планиране“ и „Човешки ресурси“.

Продължителността на програмата бе в зависимост от възможностите и желанията на стажантите - от 1 до 3 месеца.

На тържественото закриване на програмата взеха участие стажантите и техните наставници. Госпожа Симона Събкова, Директор „Човешки ресурси“ сподели: „Стажантската програма – 2017г. протече успешно, като изпълни задачите, които си поставихме. Тази година в програмата участваха най-много стажанти от Минно-геоложкия университет, а най-голям брой от студентите - 14 от 21 бяха заети в основно производство.“

Стажантската програма се провежда за седми пореден път, като досега са преминали общо 199 стажанти.

Симона Събкова сподели, че вече 26 човека, участвали в Стажантските програми през годините, работят в предприятието. Тя изказа специална благодарност на наставниците, които през цялото време са били в помощ на стажантите.

Показана бе презентация със снимки на работните места, на които са работили студентите през трите месеца от стажа си.