ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ ПРОВЕДЕ СВОЕТО 13 – ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

DSC 000111

На 28 септември Общински съвет – Етрополе проведе своето 13-то редовно заседание. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Янка Цветкова, Георги Георгиев и Владимир Александров. Промени в дневния ред бяха направени като допълнително бяха добавени четири точки относно Питане от Лъчезар Лазаров свързано с безстопанствените кучета, предложения за награди на Полина Нейкова и Николай Петков, както и формиране на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев“ – село Лопян.

Първа точка от дневния ред относно Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 година бе прието 9 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (Васил Иванов и Васил Георгиев от ПП БСП) и 3 гласа „против“ (Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от ПП БСП). Отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г., в размер на 11 415 220 лв., като основните пера в него бяха публикувани подробно след публичното му обсъждане.

Общински съвет – Етрополе прие отчета на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2017г. , в размер на 5 396 831 лв. с 9 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (Васил Иванов и Васил Георгиев от ПП БСП) и 3 гласа „против“ (Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от ПП БСП).

Трета точка от дневния ред бе Питане от Лъчезар Лазаров – общински съветник от „БСП“ в Общински съвет – град Етрополе относно Проблем с безстопанствените кучета на територията на община Етрополе, като в питането се съдържаха конкретни четири въпроса. Отговор на питането бе дадено от заместник – кметът на Община Етрополе инж. Стефан Борисов, който отговори и на допълнително зададените въпроси.

Общинските съветници приеха с 14 гласа „за“ Отчета за дейността на Общински съвет – Етрополе и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 година. За този период Общинският съвет е провел 7 редовни заседания и няма промяна в състава на Общинския съвет. Всички заседания са били открити, на заседанията на Общинския съвет присъства кметът на общината, граждани, представители на местните средства за масово осведомяване. Общинските съветници са заседавали 6 часа и 30 мин. В съответствие с Правилника на ОбС денят, мястото и часът на провеждане на заседанията, както и проектът за дневен ред са оповестявани предварително на сайта на Общината. Няма не приети предложения , като приетите са 74 решения, а 62 са приети с поименно гласуване. За периода има две върнати решения със заповед на Областния управител на Софийска област.

Единодушно бе приета и точка 5 от дневния ред относно Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година. Програмата се допълва, както следва 1. В Раздел IV „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извърши разпореждане“, към т.4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които Община Етрополе има намерение да извърши продажба, чрез провеждането на търг или конкурс“ се добавя: „4.1.12. Незастроен уреголиран поземлен имот VII – 2018, кв. 186 по подробния устройствен план на град Етрополе с площ от 510 кв. м.“ 2. В Раздел V „Описание на имотите, които община Етрополе има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.1. „Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост“, се добавя: „5.1.2. Една втора идеална част в размер на 6085 кв.м. от застроен УПИ I – „училище“ с неуредни сметки за 2956 кв.м., кв. 12 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият от 12170 кв.м., заедно с една втора идеална част от масивна монолитна сграда на два етажа и сутерен, със застроена площ от 432 кв.м.

С 11 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ бе прието възстановяването на земеделски земи на наследниците на Марин Христов, както следва: 1.1 Поземлен имот № 222009 с площ 0.864 дка, находящ се в землище на с. Бойковец, местност „Метовото“ с начин на трайно ползване „Ливада“ при граници съгласно Скица – проект К01484/31.08.2017 г., попадащ в имот № 222004 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 1.2 Поземлен имот № 222007 с площ 1.594 дка, находящ се в землище с. Бойковец, местност „Метовото“ с начин на трайно ползване „Ливада“, при граници съгласно Скица – проект №К014585/31.08.2017 г., попадащ в имот №222005 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

С 11 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ бе прието възстановяването на земеделски земи на наследниците на Цено Йорданов на следния имот: Поземлен имот №147027 с площ от 2.235 дка, находящ се в землище град Етрополе, местност „Дангалийско“ с начин на трайно ползване „нива“, при граници съгласно Скица – проект №К03901/31.08.2017 г., образуван от имот № 147003 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Точка осем от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ (Лъчезар Лазаров от ПП БСП) относно Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на Община Етрополе на Поземлен имот № 148012 с площ 0.863 дка, находящ се в землище град Етрополе, местност „Горна махала“ с начин на трайно ползване „др. селищна територия“, при граници съгласно Скица – проект № К03894/23.08.2017г., образуван от имот № 148012 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Общински съвет – Етрополе прие единодушно Учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект „Външно електрозахранване на Манастир „Света Троица“ град Етрополе“, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на село Рибарица. Решението е относно учредяване в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление – град София, ул. „Цариградско шосе“ №196, рег. по ф.д. №6358/2000 г. на СГС, с ЕИК 130277958, безвъзмездно право на преминаване, прокарване на подземен кабел и сервитутно право за изграждане на обект „Външно електрозахранване на Манастир Света Троица град Етрополе“ през имоти публична общинска собственост, както следва: в урбанизираната територия – строителните граници на в.з. Рибарица; и извън строителни граници на в.з. Рибарица.

Общински съвет – Етрополе прие отпускане на парична помощ на Румяна Чолтеева, Васил Василев, Димитър Стаменов, Димитрина Ангелова, Теменужка Овчарова и Тодор Спасов, а за Иван Данчев не се прие отпускане на парична помощ.

Единодушно общинските съветници приеха отпускане на парична награда на Полина Нейкова в размер на 500.00 лева. Тази година Полина участва на световното първенство по волейбол за жени до 23 години в град Баку, отбора на България печели 3-то място, където Полина е основен разпределител.

Парична награда в размер на 1000.00 лева бе прието с мнозинство да се отпусне и на Николай Петков, който на 17 септември 2017 година в Пхенян, Северна Корея стана световен шампион на спаринг в категория +85 кг. при мъжете.

Последната точка от дневния ред късаеща Формиране на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев“ – село Лопян, с не по – малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година.