ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕТРОПОЛЕ Тринадесето, редовно заседание на 28.09.2017 г. /четвъртък/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕТРОПОЛЕ

Тринадесето, редовно заседание

на 28.09.2017 г. /четвъртък/

в залата на Общинска администрация-втори етаж

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение – ВхОБС-214/31.08.17г.– относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г.                                              

                                     Докл.:Кметът на общината

2. Предложение – ВхОБС- 242/21.09.17г.– относно: Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2017 г.                                              

                                      Докл.:Кметът на общината

3. Предложение – ВхОБС- 240/20.09.17г. – относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

         Докл.: Председателят на ОбС

4. Предложение –ВхОБС-231/18.09.17г.относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

Докл.: Кметът на общината

5. Предложение – ВхОБС-228 /18.09.17г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Марин Василев Христов

                                                        Докл.:Кметът на общината

6. Предложениe – ВхОБС-230/19.09.17г.относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цено Димитров Йорданов

Докл.: Кметът на общината

7. Предложение – ВхОБС-229/18.09.17г. - относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на Община Етрополе

Докл.: Кметът на общината

    

                                8. Предложение – ВхОБС-241/21.09.17г.- относно: Учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект “Външно електрозахранване на Манастир „Света Троица” гр. Етрополе”, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Рибарица.

Докл.: Кметът на общината

         9. ПредложениеВхОБС-232/18.09.17г. – относно: Предоставяне напарична помощ на Румяна Цветанова Чолтеева

Докл.: Председателят на ОбС

      

       10.Предложение ВхОБС-233/18.09.17г. – относно: Предоставянена парична помощ на Иван Цацов Данчев

Докл.: Председателят на ОбС

       11. Предложение – ВхОБС-234/18.09.17г. – относно : Предоставяне на парична помощ на Васил Дойнов Василев

Докл.: Председателят на ОбС

       12. Предложение – ВхОБС-235/18.09.17г. - относно : Предоставяне на парична помощ на Димитър Василев Стаменов

Докл.: Председателят на ОбС

13. Предложение – ВхОБС-236/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Димитрина Валентинова Ангелова

Докл.: Председателят на ОбС

14. Предложение – ВхОБС-237/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Теменужка Лилова Овчарова

Докл.: Председателят на ОбС

15. Предложение –ВхОБС-238/18.09.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Тодор Георгиев Спасов

Докл.: Председателят на ОбС

Марин Маринов:

Председател на Общинския съвет