РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

DSC 0006

Общински съвет – Етрополе проведе своето дванадесето, извънредно заседание на 12 септември 2017 година от 17.30 часа в залата на Общинска администрация – Етрополе. Промени в дневния ред не бяха направени, а от заседанието отсъстваше Георги Георгиев от ПП ГЕРБ.

Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Формиране на маломерни паралелки, с по – малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година. Формирането на маломерните паралелки е както следва:

 • ОУ „Христо Ботев“ – град Етрополе
  • Една паралелка в IV клас – 9 ученици;
  • Една паралелка в VII клас – 9 ученици.
 • ОУ „Г. Бенковски“ – село Малки Искър
  • Една паралелка в IV клас – 7 ученици.

С приемането на тази точка се дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Етрополе за учебната 2017/2018 година в училищата с маломерни паралелки.

Единодушно бе прието решението за Формиране на маломерни паралелки и слети маломерни паралелки, с не по – малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година. Формирането на маломерни паралелки е както следва:

 • СУ „Христо Ясенов“
  • Една паралелка в III в клас – непрофилирана – 13 ученици;
  • Една паралелка в IX а клас – непрофилирана – 13 ученици.
 • ОУ „Христо Ботев“ – град Етрополе
  • Една паралелка в I клас – 14 ученици;
  • Една паралелка в III клас – 15 ученици;
  • Една паралелка в V клас – 17 ученици.
 • ОУ „Г. Бенковски“ – село Малки Искър
  • Една паралелка I-II клас – 15 ученици;
  • Една паралелка в III клас – 10 ученици;
  • Една паралелка в V клас – 16 ученици;
  • Една паралелка в VI клас – 11 ученици;
  • Една паралелка в VII клас – 10 ученици.
 • ОУ „Христо Ботев“ – село Лопян
  • Една паралелка в II клас – 13 ученици;
  • Една паралелка в III клас – 12 ученици;
  • Една паралелка VI клас – 17 ученици.

Трета точка от дневния ред бе приета с 9 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ (Венета Гергова от ПП ГЕРБ), 6 гласа „против“ (Владимир Александров, Васил Иванов, Боряна Керемидска, Васил Георгиев, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев от ПП БСП) относно Отпускане на краткосрочен банков кредит – овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2017 година. Председателят на комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси Володя Вълов отбеляза, че предишния овърдрафт е погасен в определения срок – 9 септември. Нуждата от днешния краткосрочен банков кредит е посочена към изложението – „В Решението за приемане на бюджета за 2017 г. в §41-00 „Приходи от концесии” са заложени 3 млн.лв., които са разпределени в разходната част на бюджета. През м.февруари и м.август 2017 г. са получени средства в размер на 410 хил. лв. по-малко от предвидените. За нормалното функциониране и финансовото обезпечаване работата на общината, за финансиране на местни дейности, за предоставяне на публични услуги и извършване на необходимите разплащания са необходими финансови средства за покриване на временния недостиг на парични постъпления.”

С това Решение Общински съвет – Етрополе дава съгласие за ползване на банков краткосрочен кредит овърдрафт от ЦКБ АД за оборотни средства за нуждите на Община Етрополе при следните параметри:

1. Валута на дълга - лева;
2. Размер на дълга - 500 000 лева;
3. Вид на дълга - краткосрочен кредит-овърдрафт;
4. Начин на усвояване - при условията на кредит-овърдрафт;
5. Лихвени условия - до 6%;
6. Срок за погасяване - до девет месеца от датата на подписване на договора за кредит;