ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

DSC 0017

На 11 септември 2017 година от 17.30 часа в Мултифункционалната зала се проведе публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12. 2016 година. Събитието бе открито от председателя на Общински съвет – Етрополе, Марин Маринов.

На обсъждането на бюджета на Община Етрополе присъстваха Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров, Росица Христова и инж. Стефан Борисов – заместник – кметове на Община Етрополе, Мариана Драганска – Секретар на Община Етрополе, Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе, представители на институции, представители на Общинска администрация и граждани.

Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 5 558 930 лв. – 48,70% от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 19 900 лева, субсидии – 5 438 338 лева, операции с финансови активи – /-/257 718 лв., временни безлихвени заеми – 1 495 лв. и трансфери – 62 989 лв. Остатъка от предходната година е 293 926 лева, а в края на отчетния период е 0 лева.

 

Общо местните приходи към 31.12.2016 година са 5 856 290 лева.- 51,30%, в т. ч. собствени приходи 3857 754 /данъчни – 481 433 лв. и неданъчни – 3 376 321 лв./, субсидии от централния бюджет 1 193 500 лв., получени и предоставени трансфери – 58 504 лв., временни безлихвени заеми - /-/ 22 731лв., операции с финансови активи – /-/176 941 лв..

Остатъка от предходната година е 943 269лв. по бюджетната сметка и 25 426 лв. по валутна сметка, а в края на отчетния период е нула лв. по бюджетната сметка и 22 491 лв. по валутна сметка.

Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни приходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни услуги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.

Разходите на Община Етрополе към 31.12.2016г. са в размер на 11 415 220 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 2016г. те възлизат на 4 806 211 лв. или 42% от разходите по функции. Останалите разходи са разпределени както следва:

 • Общи държавни служби – 1 602 727 лв. – 14%
 • Отбрана и сигурност – 198 584 лв. – 2%
 • Здравеопазване – 531 138 лв. – 5%
 • Почивно дело, култура, вероизповедание- 1 195 649 лв. – 10%
 • Социални дейности – 842 009 лв. – 8%
 • Жилищно строителство и БКС – 1 612 891 лв. – 14%
 • Икономически дейности и услуги – 491 204 лв. – 4%
 • Разходи, некласифицирани в други функции – 134 807 лв. – 1%

До финансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за отчетния период е в размер на 630470 лева.

Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края на отчетния период възлизат на 390619 лева. Размера на просрочените вземания се формира от не събрани наеми по договори за помещения, терени и жилища, както и не събрани стари вземания от местни данъци. Просрочени задължения към 31.12.2016 год. няма.

Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.

Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 1 158 757 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от ЦБ в размер на 335 641 лв., средства от собствени приходи в размер на 707 763 лв. и средства от европейски фондове в размер на 115 353 лв.

Разходите за текущи ремонти са в размер на 296 314 лв. от собствени приходи – 91,41% от утвърдения план.

Проекти, които се реализират през 2016 год. от Община Етрополе:

 • „Осигуряване на топъл обяд - 2016 на територията на община Етрополе“ - обща стойност на проекта - 41 998.00 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца – от 01.09.2016 г. до 30.04.2017 г. Проектът дава възможност на лица и семейства в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с увреждания и лица от уязвими групи от общината да получават безплатна топла храна на обяд.
 • „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот“ на стойност 499 992 лв. Проектът е стартирал на 30.09.2015 г. Краен срок за изпълнение – 31.12.2017 г.
 • „Национална програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради“.
 • Осигурено е целево финансиране за изработване на Общ устройствен план на община Етрополе – включително екологична оценка за съвместимост. Обща стойност на проекта – 142 650.00 лв.
 • Извършени са пред инвестиционни проучвания за градска пречиствателна станция за питейни води

През месец октомври 2016 год. Община Етрополе е кандидатствала по следните оперативни програми:

„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ със следните проекти:

 1. „Рехабилитация на бул.“Александър Стамболийски“ - обща стойност на проекта 1 953 393.55 лв.
 2. „Рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Брусен и с. Лопян“ – обща стойност на проекта – 5 286 586.04 лв.
 3. „ Рехабилитация на общински пътища, община Етрополе“ – обща стойност на проекта – 4 787 024.13 лв. Пътищата включени в проекта са следните:

3.1 „Реконструкция на неремонтиран участък на път SF03268 /II - 37/ - Етрополе - с. Горунака от км 0+000 до км 3+602.70

3.2. „Реконструкция на неремонтиран участък на път SFO 2263/11-37, Джурово - Етрополе/ Малък Искър- Брусен - Черни дел от км 0+000 до км 0+933.65

3.3. „Реконструкция на неремонтиран участък на път SF02264/11-37, Етрополе - Златица/ - Бойковец от км 0+300 до км 3+709.81

3.4. „Реконструкция на неремонтиран участък на път SF03269/II - 37/ - Етрополе - Язовира от км 0+000 до км 2+748.72

3.5. „Реконструкция на неремонтиран участък на път SF03270/111-3701, Етрополе - Рибарица/- в.з.Рибарника от км 0+000 с дължина 935.00 м.“

В проектна готовност са следните проекти:

 • „Корекция на коритото на р. Ябланица в 3 участъка: I - от о.т. 434 /срещу "Попов дол"/ до о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/; II - от о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/ до о.т. 249 /устието на р. Ябланица в р. М. Искър; нов мост на р. Ябланица при пресичането й с ул. Млада Гвардия” на стойност 3 810 000 лв.
 • „Изграждане на детски площадки в ДГ „Звънче”, ДГ „Слънчице” и ДЯ „Патиланци” (облагородяване на дворните пространства) на обща стойност 612 400 лв.
 • „Парк „Езерото” – 2 етап“ на стойност 500 000 лв.
 • „Реконструкция и модернизация на централен площад – 2 етап“ на стойност 595 000 лв.
 • „Реставрация на Градски исторически музей и изграждане на туристическа атракция – самоков в реални размери“ на стойност 500 000 лв.
 • „Осъществяване на пътна връзка от бул. Малък Искър до бул. Руски”.

Предстои подписване на договор с НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните сгради:

 • Общежитие към Професионална гимназия – Етрополе
 • Детска ясла „Патиланци“
 • Административна сграда на 2 етажа ул. „Г. Димитров“

Отворени мерки за кандидатстване.

 1. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Процедура BG16M1OP002-2.002 – „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Краен срок за кандидатстване – 21.04.2017 г.
 2. . Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ – Процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното     предприемачество

Проектите, изпълнявани от второстепенни разпоредители, са в сферата на образованието. По проект „Училищен плод”, финансиран от ДФ”Земеделие” изразходваната сума през 2016 год. е в размер на 8 649 лв. Проекти, които се финансират от УО към МОН са: „Включващо обучение”, „Целодневно обучение”, „Успех”, „Ученически практики” и проект „Коменски”. Размера на изразходваните средства през 2016 год. е в размер на 40 472 лв.

Към 31.12.2016 год. общината има две извънбюджетни сметки и една валутна сметка.

Общината е получила средства от НФ за изпълнение на проекти по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещи се лица”, ОП „Развитие на човешки ресурси”, ОП”Наука и образование за интелигентен растеж”, в размер на 441 327 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 28 191 лв., друго финансиране – /-/ 26 576 лв., преходен остатък от миналата година 129 546 лв., разходи в размер на 450 434 лв., остатък към края на периода 65 672 лв. и от ДФ „Земеделие” средства в размер на 51 102 лв., временни безлихвени заеми – /-/13 753 лв., преходен остатък от миналата година 70 555 лв., разходи в размер на 52 297 лв., остатък към края на периода 55 607 лв.

През отчетния период е функционирала една набирателна сметка: за временно съхраняване на чужди средства от внесени гаранции за участие в търгове и гаранции за изпълнение и остатъка към 31.12.2016г. е в размер на 44 197 лв.

Към 31.12.2016 год. Община Етрополе има два кредита към Фонд ФЛАГ в размер на 3 280 517 лв. с остатъчен размер на дълга 2 491 735 лв. Към 31.12.2016 год. общината има разрешен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД, клон Етрополе в размер на 500 000 лв., който е със срок на погасяване 09.09.2017г. Изплатени са лихви по кредити в размер на 134 807 лв.

Търговските дружества с общинско участие в капитала нямат поети дългове и издадени гаранции в периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.

Община Етрополе приключи финансовата година с изпълнени фискални правила и показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси. Изпълнението на бюджета на община Етрополе за 2016 г. се характеризира с публичност и прозрачност на дейностите и балансирано и ефективно разходване на финансовите ресурси при запазена бюджетна стабилност.