ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Дванадесето, извънредно заседание

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Дванадесето,извънредно заседание

на 12.09.2017 г. /вторник/, от 17.30 ч.,

в залата на Общинска администрация – втори етаж

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2015-2019 година, свиквам Общинския съвет на дванадесето, извънредно заседание на 12.09.2017 г. /вторник/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация – втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година – ВхОБС-219/11.09.17 г.

Докл.: Кметът на общината

        2. Предложение относно:– Формиране на маломерни паралелки и слети маломерни паралелки, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2017/2018 година – ВхОБС-220/11.09.17 г.

Докл.: Кметът на общината

        3. Предложение относно: Отпускане на краткосрочен банков кредит-овърдрафт по бюджета на община Етрополе за 2017 година – ВхОБС-221/11.09.17 г.

Докл.: Кметът на общината

Марин Маринов:     /п/

Председател на Общинския съвет