ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Десето, редовно заседание

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Десето, редовно заседание

на 27.07.2017 г. /четвъртък/, от 17.30 ч.,

в залата на Общинска администрация – втори етаж

           ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение – ВхОБС-171 /14.07.17г.– относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот № 645004, местност.„Горна махала”, землище гр. Етрополе                                              

                                     Докл.:Кметът на общината

2. Предложение – ВхОБС-172/14.07.17г.– относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот №645008, местност „Горна махала“, землище гр. Етрополе

                                      Докл.:Кметът на общината

3. Предложение – ВхОБС-173 /14.07.17г. – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХIДетски дом, кв. 31 по ПУП на с. Брусен

                                      Докл.:Кметът на общината

4. Предложение – ВхОБС-174 /14.07.17г. – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ІV–„За училище и общежитие”, кв. 27 по ПУП на с. Ямна

                                                        Докл.:Кметът на общината

5. Предложение – ВхОБС-175 /14.07.17г. - относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имотУПИVI –1913, кв.120 поПУП нагр. Етрополе

Докл.: Кметът на общината

6. Предложение –ВхОБС-176 /14.07.17г.относно: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без провеждане на търг или конкурс.

Докл.: Кметът на общината

7. Предложение – ВхОБС-177 /14.07.17г.относно: : Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Никола Василев Байрямов

Докл.: Кметът на общината

8. Предложение – ВхОБС-178 /14.07.17г. – относно: : Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Цвятко Цачев Колев Топузанов

                                     Докл.:Кметът на общината         

               9. Предложение ВхОБС-185 /19 .07.17г. – относно: Кандидатстване на Община Етрополе с проектно предложение за ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА по Програмата „HORIZON 2020(H2020-CIP-2016-2017) предотвратяване, откриване, реагиране и смекчаване на комбинацията от физически и кибернетични заплахи за критичната инфраструктура на Европа                                                                                                                                                                  

         Докл.: Кметът на общината

           10. Предложение ВхОБС -186/19.07.17г. – относно: Споразумение за партньорство между общини от Софийска област за подготовката и изпълнението на съвместни ПРОЕКТИ, финансирани по линия на Европейския съюз и други донори, с които партньорите да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми като INTERREG, HORIZON 2020 и други финансови механизми, за които се подават документи в Брюксел и за които се изисква наличие на мрежа(консорциум) от общини

Докл.: Кметът на общината

11. Предложение – ВхОБС-180/19.07.17г. – относно : Поставяне на бюст-паметник на генерал-майор Павел Христов пред УПИ I „за училище”, кв.96 по плана на гр. Етрополе по инициатива на сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ”

Докл.: Председателят на ОбС

           12. Предложение – ВхОБС-181/19.07.17г. - относно : Предоставяне на парична помощ на Кямиле Чауш Амза

Докл.: Председателят на ОбС

             13. Предложение –ВхОБС-182/19.07.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Генади Павлинов Генчев

Докл.: Председателят на ОбС

             14. Предложение – ВхОБС-183/19.07.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Биляна Цветанова Цаковяа

Докл.: Председателят на ОбС

             15. Предложение –ВхОБС-184/19.07.17г. относно : Предоставяне на парична помощ на Атанас Ценов Симеонов

Докл.: Председателят на ОбС

Марин Маринов:     /п/

Председател на Общинския съвет