РЕШЕНИЯ ОТ 8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ГР. ЕТРОПОЛЕ

На 30.05.2017 год. Бе проведено 8-мото редовно заседание на ОбС – гр. Етрополе. Присъстваха 16 общински съветници. По уважителни причини отсъства Васил Василев. Докладва кметът Димитър Димитров.

Съветниците одобриха и приеха Проект на Наредба за условията и реда за записване и отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе.

Единодушно, със 16 гласа „за” се одобри Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби пред 2016 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година в Общината. През 2016 година са постъпили 26 искания за закрила на деца с изявени дарби за еднократно финансово подпомагане. По отношение на Общинската програма 11 от тях отговарят на условията за отпускане на еднократно финансово подпомагане. През изминалата година Община Етрополе е подкрепила общо 31 деца с изявени дарби, а финансовите средства, предоставени от Кмета на Община Етрополе е в размер на 2355.00 лв. През 2017 година са предвидени 6475.00 лв. за еднократно финансиране на даровити деца.

Общинският съвет – гр. Етрополе прие т.3 относно Откриване на една щатна бройка към функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ с пълно единодушие.

Предложението по т. 4 относно Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост през 2017 година бе гласувано с 15 гласа „за“. Цветолюб Пенчев гласува с „против“.

Ще бъде допълнена и изменена Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година. За това предложение гласуваха 12 съветника със „за“, а групата от ПП БСП гласуваха „против“.

По т. 6, касаеща Предоставяне на безвъзмездно управление на недвижим имот – частна общинска собственост на Агенция по заетостта за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград – филиал Етрополе, бе дадено положително становище от всички 16 съветника.

С 16 гласа „за“ бе прието решение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност. Теренът ще бъде отдаден под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно Схема на разполагане, одобрена от гл. архитект на Община Етрополе.


Гласува се „за” отпускането на еднократни парични помощи на Цветина Цветомирова Цанкова, Стефан Енчев Илков, Маруся Богданова Василева и Елена Георгиева Петрова.