ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

LOGO OKSREDA

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”

Договор NoDIR-51011116-C031/08.08.2012 г.

 


 ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЙ-МАЩАБНИЯ

 

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

На 17.04.2013 година от 11.00 часа в Мултифункционалната зала на община Етрополе се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Участие в нея взеха членовете на екипа за управление на проекта, официални гости от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), служители на общинска администрация – Етрополе, представители на фирмите-изпълнители и жители на град Етрополе. Събитието беше организирано и проведено от фирмата-изпълнител, oтговорна за осигуряването на публичност и визуална идентификация на проекта – „Би Ен Ай Студио” ООД, гр. София.

 

 

Целта на срещата бе запознаване на заинтерсованите страни и широката общественост с напредъка по проекта, с целите, дейностите и очакваните резулатати от неговата реализация. Събитието откри инж. Богомил Георгиев- кмет на община Етрополе, който накратко запозна присъстващите с целите на проекта, отправи поздрави към екипа сформиран за неговото изпълнение и пожела успех при реализацията му.

 

Представителят на МОСВ, г-н Спиридон Александров - Начланик-отдел ,,Мониторинг и докладване'' към УО отбеляза, че е възхитен от прекрасната гледка и чудесното място, на което е разположен град Етрополе. Също така добави, че посредством реализацията на този проект и на всички други, които към момента се реалзират, градът ще се превърне в още по-красиво и приятно място за живеене. Специлани поздравления г-н Александров отправи към Кмета на община Етрополе- инж. Богомил Георгие и към екипа по изпълнението на проекта, като пожела успех в неговата реализация. На строителите пожела кураж, а на гражданите търпение, докато проектът бъде завършен.

 

     Пресконференцията продължи с представяне на екипа за управление на проекта, с ръководител – г-жа Венета Гергова- зам.- кмет на община Етрополе, координатор - Анита Пешева- нач. отдел ХДПП, експерт мониторинг - инж. Марияна Петрова- Дир. Дир. УРТ, ВиК инженер – инж. Иван Николов, юрист - Павел Хаджийски, счетоводител - Стефка Христова – гл. спец. „Счетоводство и ИО, технически сътрудник - Ивелина Ботева – ст. експерт ПИП.

 

Бяха очертани основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта.

 

Основните цели, които стоят пред проекта са:

 

-       Намаляване замърсяването на повърхностните води, чрез осигуряване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 

 

-       Подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на община Етрополе;

 

-       Намаляване на здравните рискове и прекратяване на практиката за заустване на битово-фекални води в септични ями, чрез събиране и отвеждане на битовите отпадъчни води до ПСОВ;

 

-       Предотвратяване ерозията на частни и общински терени следствие авариите на амортизираните водопроводи;

 

-       Подобряване водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати;

 

-       Намаляване на авариите и честото спиране и загубите на вода по водопроводната мрежа до 20%.

 

Основните дейности по проекта са:

 

-       Реконструкция на 4 км. водопроводна и 8 км. канализационна мрежа

 

-       Доизграждане и оборудване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която към момента е изградена на етап «механично стъпало».

 

Очаквани резултати:

 

-          По-добро качеството на живот на населението в гр. Етрополе, чрез повишаване качеството на питейната вода и намаляване на замърсяването на водите в съответствие с изискванията на националното и европейското екологично законодателство;

 

-          Подменена 8 км. канализационна мрежа и 4 км. второстепенни клонове на водопроводната мрежа;

 

-          Доизградена и функционираща Пречиствателна станция за отпадни води.

 

     В края на пресконференцията бяха представени и фирмите-изпълнители, с които Община Етрополе е сключила договори в рамките на проекта, както следва:

 

-       Реконструкция на вътрешна ВиК мрежа по бул. „Руски” и бул. „Малък Искър” и проектиране, строителство и авторски надзор на водопроводна и канализационни мрежи – Обединение „Воден проект – Етрополе”, гр. София

 

-       Проектиране, строителство и авторски надзор на Пречиствателна станция за отпадни води – Обединение „Аква Груп Етрополе”, гр. София

 

-       Изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проекта – „Стройнадзор НСН” ООД, гр. София

 

-       Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Етрополе при управлението на проекта – „Рила Консулт” ЕООД, гр. София

 

-       Осъществяване на мерките за информация и публичност – „Би Ен Ай Студио” ООД, гр. София

 

-       Извършване на текущ одит – Обединение „Финанс Одит”, гр. София.

 

Общата стойност на проекта е 23 431 363 лв., от които 18 182 738 лв., финансиране от Кохезионния фонд, Национално съфинансиране - 4 545684 лв. и съфинансиране от страна на Община Етрополе - 702 941 лв.

 

Продължителност на проекта: Август, 2012 г. – Декември, 2014 г.