Променена е датата на Пресконференция по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе

  • Печат

LOGO OKSREDA

Проект № DIR-51011116-34-118

“Интегриран инвестиционен проект във

водния сектор

на град Етрополе“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ DIR-51011116-C031 от 08.08.2012г.

 

http://ope.moew.government.bg/

 


 

ПОКАНА

Уважаеми жители и гости на град Етрополе,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция по проект “Интегриран инвестиционен проект във водния секторна град Етрополе“.

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с напредъка на проекта, цели, дейности и очакваните резултати от реализацията.

Пресконференцията ще се проведе на 17 .04.2013 г. /сряда/,от 11:00 часа в Мултифункционалната зала на Община Етрополе, гр. Етрополе в сградата на НЧ «Тодор Пеев 1871», ет. 1.

С уважение,                                

Инж. Богомил ГеоргиевLOGO STRAT RAMK

Кмет на Община Етрополе                               

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите.