Проект "Корекция на р. Ябланица - гр. Етрополе

OPRR LOGO

   Проект "Корекция на р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т. 435-418 до д.т. 520-521"

Договор № BG161РО001/4.1-04/2010/022


 

 

IMG 3951


 

 

На 02.04.2013 г. беше проведена встъпителна пресконференция по проектКорекция на р. Ябланица – гр. Етрополе от о.т. 435-418 до o.т. 520-521”, финансиран по ОП «Регионално развитие» по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/4.1-04/2010/022.

 

На пресконференцията беше представен екипа за управление, същността, целите и очакваните резултати от проекта.Стойността на проекта е 954 948 лв. със съфинансиране от
страна
на община Етрополе в размер на 47 747 лв

Период за реализация на проекта: 01.06.2011 г. - 13.11.2013 г.

Цели:

 

Обща цел:

     Предотвратяване на наводнения чрез корекция на река Ябланица от о.т. 435 – 418 до о.т. 520 -521, максимално ограничаване и намаляване на рисковете от наводнения и щетите за населението в Община Етрополе и околната среда.

Специфични цели:

-  Предпазване от наводнения населените места на територията на Община Етрополе, с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

-       Ограничаване рисковете от наводнения в населените места на територията на Община Етрополе, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията;

-   Повишаване възможностите за развитие и инвестиционния климат на територията на Община Етрополе;

-         Подобряване качеството на живот, на жизнената и работната среда;

-   Съвместимост на проектното предложение с плановете за управление на речните басейни, с поставените екологични цели за постигане на добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми;

-       Намаляване до минимум риска за човешкото здраве и околната среда.

Дейности по проекта

 

Основна дейност по изпълнение на проекта :

         Корекция коритото на река Ябланица като превантивна мярка за намаляване възможността от наводнения и евентуалните последиците от тях.

         Река Ябланица извира от Стара Планина и се влива в р. Малък Искър при стария гробищен парк на гр. Етрополе. Пресича бул. Ябланица, бул. Ал. Стамболийски и бул. Млада Гвардия. През Май, 2007 г. при преминаването на висока вълна р. Ябланица е наводнила гр. Етрополе, като щетите са били съществени. Най - засегнати са имотите и сградите по десния бряг над моста на бул. Ал.Стамболийски, след заустването на Попов дол и по левия бряг преди заустването в р. Малък Искър.

        

Ремонтните дейности включват:

     Клас на обекта. Съгласно Наредба № 1 / 30.06.2003 г. на Министъра на   регионалното развитие и благоустройството за номенклатурата на видовете   строежи обекта е III категория буква „а".

  • Корекция на коритото на р. Ябланица. При определянето на проектното трасе на корекцията имоти не се засягат и е осигурена необходимита ширина на улиците. С проектния надлъжен наклон, корекцията осигурява необходимите условия   за поемане на повърхностните води, с изключение на участъците по десния бряг над моста на бул. «Ал.Стамболийски» , над моста на ул. «Млада Гвардия» и по левия бряг преди заустването. На горепосочените участъци е предвиден монтаж на „жаба" клапа Ø 150 и Ø 200. Ширината на корекцията е от 5 м до 7 м., а дълбочината - от 1.90 м до 2.40 м.
  • Изграждане на стоманобетонова коруба - За максимално съобразяване с дълбочината на корекцията са разработени следните три стоманобетонови коруби:

       - с дълбочина от 1.90 м до 2.00 м ;

       - с дълбочина от 2.10 м до 2.20 м;

       - с дълбочина от 2.30 м до 2.40 м .

         За участъците с изпълнени подпорни стени, на необлицования бряг е предвидено изпълнение на стоманобетонова ъглова подпорна стена и облицоване на дъното с бетонова облицовка.

  • Ремонт на съществуващи подпорни стени.

         Съществуващите подпорни стени на реката, по местоположение и размери, не са в добро техническо състоние. (напр. наводнението през м. май 2007 г. нанесе съществени щети на инфраструктурата на гр. Етрополе, най – засегнати и заляти са имотите и сградите по десния бряг на р. Ябланица, над моста на бул.Ал.Стамболийски, моста на бул. Млада гвардияи терените по десния бряг ;

ЕТАП НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

Сключени са следните договори:

- Подготовка на документацията за възлагане на обществени поръчки  с "Рила консулт" ЕООД;

- Изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и визуализация с " Жорал " ООД, сключен на 13.06.2012 г. ;

За изпълняване на авторски надзор с "Териториална проектантска организация – СОРЕГ" ООД, сключен на 26.09.2012 г.;

- За извършване на строителен надзор с "Бул строй контрол инженеринг" АД, сключен на 01.10.2012 г.;

- За изпълнение на строително-монтажните работи с Консорциум "Етрополе - 2012 ", сключен на 20.03.2013 г.

В резултат на проекта в община Етрополе ще бъдат подобрени условията на живот на населението, като бъдат ограничени   рисковете от наводнение и последиците за човешкото здраве и околната среда.

 ,,Жорал” ООД

{jcomments on}