ПОКАНА

  • Печат

LOGO OKSREDA

Проект № DIR-51011116-34-118

“Интегриран инвестиционен проект във

водния сектор

на град Етрополе“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ DIR-51011116-C031 от 08.08.2012г.


 ПОКАНА

     Уважаеми съграждани,

       Във връзка с изпълнението на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе“ по Договор № DIR-51011116-C031 и завършване на строително-ремонтните дейности на обект:«Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на ПСОВ, Имаме честта и удоволствието да Ви поканим на Официалното откриване на посоченият обект, което ще се състои на 24.11.2014 г./понеделник/ от 13:00 часа в сградата на ПСОВ – гр. Етрополе.

С уважение,                                LOGO STRAT RAMK

Венета Гергова

Зам.- Кмет на Община Етрополе

Ръководител на проекта           

                                                        


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите.

http://ope.moew.government.bg