Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

19 Април 2018 | 16:32 Прочетена: 383

                                                                       ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

                                        На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                                               във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост


                                                              ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

    За продажба на УПИ Х-171, квартал 23 по подробния устройствен план на с. Брусен, с площ от 562 /петстотин шестдесет и два/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 923/02.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 134, том 2, вх. Рег. № 525, партида 3019 от 04.11.2011 г.
    Търгът ще се проведе на 11.05.2018 г. от 10.00 часа В случай на неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.05.2018 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена:  5620.00  лева.
2.    Стъпка на наддаване:   300.00 лева.
3.    Депозит за участие: 500.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на
10.05.2018 г., а при повторен търг до 21.05.2018 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00
часа на 10.05.2018 г., а при повторен търг до 21.05.2018 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди
провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в деловодството  на общинска администрация –
Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 10.05.2018 г., а при повторен търг до 21.05.2018 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе