Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

19 Април 2018 | 14:50 Прочетена: 335

                                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

                                           На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                                                във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

                                                               ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

    За продажба на реална част в размер на 1433 /хиляда четиристотин тридесет и три/ кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадаща в УПИ XXI – Детски дом, кв. 31 по ПУП на с. Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м. Сглобяема сграда /бивша детска градина/ тип „Пионер”, построена 1975 г. на един етаж със застроена площ от 320 /триста и двадесет/ кв.м.
    Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 11.05.2018 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 22.05.2018 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 16570.00 лева.
2.    Стъпка на наддаване: 1000.00 лева.
3.    Депозит за участие: 1000.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 10.05.2018 г., а при повторен търг до 21.05.2018 г.
4.    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която се купува от Общински център за услуги и информация на гражданите - гише „каса” до 16.00 часа на 10.05.2018 г., а при повторен търг до 21.05.2018 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 10.05.2018 г., а при повторен търг на 21.05.2018 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе