Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

21 Март 2018 | 16:04 Прочетена: 395

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

                                    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                                           във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост


                                              ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

    За продажба на УПИ VIII-1548, квартал 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 805 /осемстотин и пет/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 692/08.03.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 103, том 1, ок 109, вх. Рег. № 122 от 21.03.2005 г.
    Търгът ще се проведе на 17.04.2018 г. от 10.00 часа В случай на неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.04.2018 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена:  15395.65  лева.
2.    Стъпка на наддаване:   850.00 лева.
3.    Депозит за участие: 1300.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на
16.04.2018 г., а при повторен търг до 25.04.2018 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00
часа на 16.04.2018 г., а при повторен търг до 25.04.2018 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди
провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в деловодството  на общинска администрация –
Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 16.04.2018 г., а при повторен търг до 25.04.2018 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе