Категории

З А П О В Е Д № РД-15-090/21.02.2018 г.

22 Февруари 2018 | 16:03 Прочетена: 377

                                                                             З А П О В Е Д

                                                                      № РД-15-090/21.02.2018 г.


                                                         
       На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112  ал. 1 т. 1 от Закона за горите, чл. 5 ал. 1, т. 1, чл. 46 т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни продукти и в изпълнение на Решение №166/20.12.2017 г. на Общинския съвет-Етрополе и утвърден график от Кмета на Община Етрополе