Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

16 Февруари 2018 | 16:35 Прочетена: 308

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ


                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,
                           във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

                                           ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  
    За продажба на незастроен УПИ XXХVI – 2018, кв. 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м.
    Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 20.03.2018 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 29.03.2018 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.
    Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена:  6430.00 лева.
2.    Стъпка на наддаване: 330.00 лева.
3.    Депозит за участие: 330.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 19.03.2018 г. , а при повторен търг до 28.03.2018 г.
4.    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без ДДС, която се купува от Общински център за услуги и информация на гражданите - гише „каса” до 16.00 часа на 19.03.2018 г., а при повторен търг до 28.03.2018 г.
5.    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 19.03.2018 г., а при повторен търг на 28.03.2018 г. 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/
Кмет на Община Етрополе