Категории

З А П О В Е Д №РД-15-064/05.02.2018 год.

05 Февруари 2018 | 14:40 Прочетена: 338

                                                                     З А П О В Е Д 

                                                          №РД-15-064/05.02.2018 год.


                                                         
На основание чл. 112  ал.1 т.1 от Закона за горите, чл. 5 ал.1, т.1, чл. 46 т.1, чл. 49, ал.1, т.2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал.1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни продукти /обн. ДВ бр.96 от 06.12.2011г. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 16.11.2012 год./ и чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №166/20.12.2017 год.  на Об.С-Етрополе и утвърден график от Кмета на Община Етрополе