Категории

Обявява публичен търг с явно наддаване

18 Август 2017 | 16:45 Прочетена: 528

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 19.09.2017 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

    Начална тръжна цена: 19 450.00 лева.

    Стъпка на наддаване: 550.00 лева.

    Депозит за участие: 1000.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18.09.2017 г., а при повторен търг на 27.09.2017 г.

    Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.09.2017 г., а при повторен търг на 26.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупене тръжна документация.

    Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 16.00 часа на 18.09.2017 г., а при повторен търг на 27.09.2017 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе