Категории

Обявява публичен търг с явно наддаване

30 Декември 2016 | 11:25 Прочетена: 340

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на незастроен 641.14 с площ от 475.77 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков,

Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 19.01.2017 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 26.01.2017г., в същия час, при същите условия в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

    Начална тръжна цена: 1807.93 лева.
    Стъпка на наддаване: 100 лева.
    Депозит за участие: 130.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18. 01.2017г. , а при повторен търг до 01.2017г.
    Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 18. 01.2017г., а при повторен търг до 01.2017г.
    Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
    Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 18.01.2017г., а при повторен търг на 01.2017г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе