Категории

О Б Я В А

10 Октомври 2018 | 16:24 Прочетена: 143


      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      На основание чл. 8, ал. 10 от  Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет- Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, а именно:
      § 1. В Раздел V. „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собсветност и способите за нейносто придобиване”, към точка 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица”, се добавя нова подточка 1, както следва:
       „5.2.1. Части в размер на 73 кв.м. от пл. № 26 и 14 кв.м. от имот пл. № 27, находящи се в квартал 3 по ПУП на с. Рибарица, попадащи в предвидена улица с о.т. 24-25 по действащия план на с. Рибарица.”
        инж. СТЕФАН БОРИСОВ              /п/
За Кмет на Община Етрополе
/съгласно Заповед № РД-15-478-А/01.10.2018 г./