Категории

О Б Я В Л Е Н И Е от 10.10.2018 г.

10 Октомври 2018 | 14:36 Прочетена: 131

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на оптичен кабел, преминаващ през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост № 640201, землище на гр. Етрополе.
Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на Общинската администрация, етаж 1, стая № 102.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация.

инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                       (публикувано на 02.10.2018 г.)
Заместник- Кмет на Община Етрополе